RO
HU
EN
Website updates
commissions
Groups
fees, the profession and legislation
image, public relations
education and training
Contact

Metodologie privind efectuarea stagiului pentru dobandirea dreptului de semnatura

 

Capitolul I

Dispoziţii generale

ART. 1

(1) În exercitarea atribuţiilor sale, Ordinul Arhitecţilor din România (OAR) are sarcina permanentă, conferită de lege, de a acorda drept de semnătură arhitecţilor şi conductorilor arhitecţi organizând în mod corespunzător dobândirea experienţei profesionale a candidaţilor şi verificarea cunoştinţelor dobândite în vederea obţinerii acestui drept.

 

(2) Titlul academic/diploma de absolvire a studiilor universitare de  arhitectură nu sunt suficiente pentru a exercita practic activitatea de elaborare complexă a proiectelor ce urmează a se executa/ construi şi pentru a asuma responsabilitatea profesională la nivelul calitativ cerut de autorităţi în numele interesului public şi de către clienţi în calitate de consumatori.

 

(3) Ordinul Arhitecţilor din România este singura instituţie abilitată în acordarea dreptului de semnătură, această atribuţie nu poate fi exercitată de nici o altă instituţie sau asociaţie profesională.

 

ART. 2

           (1) Arhitectul sau conductorul arhitect dobândesc dreptul de semnatură în urmatoarele condiţii:

a) – arhitecţii şi conductorii arhitecţi absolvenţi de maxim 5 ani : după efectuarea timp de 2 ani a unui stagiu de pregătire practică în domeniul proiectării obiectivelor pentru care legea impune obţinerea autorizaţiei de construire şi în domeniul elaborării planurilor urbanistice de detaliu,

b) – arhitecţii care au absolvit studii postuniversitare – masterat, doctorat – după efectuarea unui stagiu de minim 1 an în aceleaşi domenii ca la alineatul precedent,

c) – arhitecţii şi conductorii arhitecţi cu mai mult de 5 ani de la absolvire: fără efectuarea stagiului practic, dacă pot dovedi că au practicat profesia în domeniile de la alineatul (a) fără drept de semnatură, timp de minim 5 ani, în colective conduse de arhitecţi cu drept de semnatură.

 

(2) Nivelul cunoştinţelor candidaţilor, indiferent de varianta de pregătire adoptată, se verifică în sesiuni de acordare a dreptului de semnatură organizate trimestrial, de către Ordinul Arhitectilor din România.

 

(3) Arhitecţii şi conductorii arhitecţi cu diplome de studii obţinute în România care doresc să obţină dreptul de semnatură se vor înscrie în Ordinul Arhitecţilor – secţiunea stagiari, pentru a efectua stagiul de pregătire sub îndrumarea asigurată de Ordin şi pentru a fi verificaţi şi atestaţi.

 

            (4) Arhitecţii străini ce au absolvit studii universitare şi au practicat arhitectura în ţări ale Uniunii             Europene obţin drept de semnatură în Romania, dacă fac dovada atestării profesionale             corespunzătoare de către organizaţii profesionale similare Ordinului Arhitecţilor din România (OAR)     şi dacă îşi însuşesc legislaţia română din domeniul profesiei, situaţie ce se va verifica de Comisia             de Atestare a OAR. Interviul se va desfăşura în baza reglementarilor şi legislaţiei specifice din România.

 

(5) Arhitecţii cetîţeni români ce au absolvit în străinatate studii universitare de specialitate recunoscute de statul român şi nu sunt atestaţi de organizaţiile profesionale din ţările respective, se vor înscrie în Ordinul Arhitecţilor din România şi vor urma, după caz, una din variantele de pregătire/stagiatura de la art.2 alin. (1) in vederea obţinerii dreptului de semnătură pe teritoriul României.

 

Capitolul II

Înscrierea în Ordin a arhitecţilor şi conductorilor arhitecţi pe perioada efectuării stagiilor de pregătire

 

ART. 3

(1) În vederea înscrierii în Ordinul Arhitecţilor din România, arhitecţii şi conductorii arhitecţi candidati pentru obţinerea dreptului de semnatură vor depune la Filiala teritorială a OAR, în raza căreia domiciliază, o cerere adresată Presedintelui acesteia, care va cuprinde:

               a) numele, prenumele şi domiciliul solicitantului;

   b) locul şi data naşterii;

   c) elementele actului de identitate - seria şi numărul actului, codul numeric personal, data                eliberării şi organul emitent;

   d) indicarea diplomei/adeverinţei care atestă calitatea de absolvent în arhitectură si, după caz,                nivelul studiilor  postuniversitare - numărul, data de eliberare şi emitentul;

   e) solicitarea dea fi înregistratîn OARla secţiunea stagiari ;

   f) indicarea variantei de pregătire/stagiu pe care o va urma, a arhitectului cu drept de   semnătură sub îndrumarea căruia îşi va desfăşura perioada de stagiu, cu care a încheiat o    convenţie de stagiu, precum şi societatea la care este angajat ca stagiar;

   g) o declaraţie prin care solicitantul se obligă să respecte prevederile legii, ale  Regulamentului  OAR şi ale codului deontologic.

 

(2) Cererea va fi însoţită, în mod obligatoriu, de următoarele acte care dovedesc împrejurările sus-menţionate, depuse de către solicitant într-un singur exemplar:

a)     copie legalizată la notariat, după diploma de studii sau adeverinţa emisă de instituţia de                învăţământ prin care se dovedeşte că solicitantul a promovat examenul de diplomă şi, după    caz, copie legalizată după diploma de master sau doctor în domeniul arhitecturii;

b)     copie după actul de identitate al petentului;

c)     copii ale certificatului de naştere, după caz, şi ale actului de stare civilă, în cazul schimbării                numelui;

d)     certificatul de cazier judiciar, în original, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii     cererii;

e)     curriculum vitae ;

f)      acte şi înscrisuri doveditoare ale activităţii profesionale desfăşurate în perioada de minim 5      ani scursă de la absolvirea studiilor pentru cei care solicita dobândirea dreptului de    semnatură fără efectuarea stagiului;

g)     două fotografii, pentru legitimaţia de arhitect membru al O.A.R.;

h)     copie după dovada achitării taxei de înscriere;

i)      convenţia de stagiu încheiată cu un arhitect îndrumător şi copia contractului individual de         muncă parafată de Camera de muncă teritorială.

 

(3) Copiile după actele emise în România se vor verifica cu originalele respective la secretariatul Filialei teritoriale. Pentru actele emise în alte ţări se vor prezenta copii traduse şi legalizate la notariat.

 

(4) După verificarea de către personalul acreditat al Filialei teritoriale OAR a cererii şi a actelor depuse de solicitanţi, candidaţii la obţinerea dreptului de semnatură care îndeplinesc condiţiile normate ale Ordinului Arhitecţilor din România vor fi înregistraţi de către Filiala în Registrul Arhitecţilor Stagiari, cu menţionarea variantei de pregătire admise.

 

(5) Fiecărui candidat la obţinerea dreptului de semnatură înregistrat la filiala i se dedică un dosar ce va cuprinde cererea de înscriere, actele însoţitoare ale acesteia, contractul individual de muncă şi convenţia cu arhitectul indrumător, foaia de menţiuni privind desfăşurarea stagiului (data de începere, prezenta la acţiunile/conferinţele/cursurile de pregătire ale stagiarilor iniţiate de Filiala teritorială OAR, eventualele suspendări ale stagiului, schimbări ale arhitectului îndrumator, eventualele modificări ale firmelor în cadrul carora îşi desfăşoară stagiul candidatul), precum şi rapoartele semestriale întocmite de candidat conform art. 6 alin. (1) din prezenta metodologie.

 

Capitolul III

 Stagiul de pregătire

ART. 4

(1) Arhitectul şi conductorul arhitect absolvenţi de mai puţin de 5 ani îşi vor desfăşura activitatea profesională ca stagiari pe o perioadă de 2 ani, în baza unui contract individual de muncă cu norma întreaga înregistrat la Camera de Muncă teritorială, sub îndrumarea unui arhitect cu drept de semnătură şi cu o practică profesională corespunzatoare dreptului de semnătură de minim 5 ani.

 

(2) Arhitecţii absolvenţi de masterat sau doctorat vor efectua stagiatura timp de 1 an, în aceleaşi condiţii menţionate la art. 3 alin (1)

 

(3) Stagiul în domeniul arhitecturii este definit prin acte şi acţiuni specifice profesiei şi constă în participarea la elaborarea de studii şi proiecte de arhitectură în toate fazele necesare diferitelor niveluri de avizare şi respectiv de autorizare a construirii, la activităţi de organizare şi planificare a etapelor de proiectare, de coordonare a specialităţilor inginereşti cu care se colaborează, de evaluare şi estimare a costurilor de investiţie, de urmărire a executării proiectelor în şantier, precum şi de întocmire a altor tipuri de documentaţii speciale destinate pentru analiza modului de integrare în cadrul urban existent sau a gradului de valorificare a patrimoniului arhitectural.

 

ART. 5

(1) Stagiul de pregătire se poate efectua în cadrul unui birou individual de arhitectură, al unei societăţi civile de proiectare de arhitectură sau al unei societăţi comerciale ce are ca obiect principal de activitate proiectarea de arhitectură şi are angajat permanent arhitectul ce indeplineşte condiţiile cerute pentru a fi indrumător de stagiari.

          

(2) Se admite ca o etapă a stagiului de maxim 1 an să se efectueze în structurile de avizare ale administraţiilor locale din oraşele mari cu populaţie de minim 30.000 locuitori, care au ca angajaţi arhitecţi cu drept de semnatură de min. 5 ani, chiar dacă dreptul de semnatură al acestora este temporar suspendat.

(3) Stagiul nu se poate efectua în cadrul instituţiilor de învăţământ de arhitectura.

 

(4) Stagiul nu se poate efectua într-o societate de proiectare în care stagiarul deţine părţi sociale sau acţiuni sau dacă stagiarul deţine o funcţie de conducere în acea societate.

 

(5) Stagiul profesional se poate efectua în străinătate cu condiţia ca la începutul perioadei de stagiu, arhitectul stagiar să depună la Ordin contractul de munca la un arhitect sau birou/societate din strainătate, precum şi un angajament semnat de un arhitect care va asigura îndrumarea profesională a stagiarului.

 

ART. 6

 (1) Se recomandă ca stagiul să se efectueze integral şi continuu sub indrumarea aceluiasi arhitect şi la acelaşi loc de muncă. În caz că acest deziderat nu poate fi realizat din motive obiective se admite executarea fragmentată a stagiului la mai multe societăţi/birouri de arhitectură, eventual sub conducerea altor arhitecţi îndrumători, cu condiţia ca nici una din etapele fragmentate ale stagiului să nu fie mai mică de 6 luni, iar discontinuitatea în timp între etape să nu depăşească 1 an; pentru fiecare loc nou de stagiu şi pentru fiecare nou îndrumator se vor prezenta contracte individuale de muncă şi respectiv convenţii de stagiu.

 

(2) Durata stagiului se calculează de la data înscrierii în Ordinul Arhitecţilor, după depunerea tuturor documentelor prevăzute la art. 3.

 

(3) În durata calculată a stagiului se includ şi concediile legale de odihnă prevăzute în contractul individual de muncă.

 

(4) Modelul convenţiei între candidat şi arhitectul îndrumător este prezentat în anexa la prezentele norme.

 

(5) În cazul în care stagiarul, din motive obiective, încheie un contract pentru jumătate (1/2) din normă de muncă, durata perioadei de stagiu îndeplinit se va considera jumătate din durata calendaristică a respectivului contract de muncă.

 

(6) Stagiul se consideră suspendat pe durata incetării contractului de muncă sau în cazul anulării convenţiei cu arhitectul îndrumator, situaţie pe care stagiarul o va aduce la cunoştinţa Consiliului de conducere al Filialei spre a fi înregistrată ca atare, în termen de maxim 7 zile. Suspendarea încetează dacă se încheie un nou contract de muncă şi/sau o nouă convenţie de îndrumare a stagiului.

 

ART. 7

(1) La incheierea fiecărui semestru de pregătire, stagiarul va întocmi un raport scris asupra activităţii desfăşurate, de 5 - 7 pagini format A4, pe care, vizat de arhitectul îndrumator, îl va depune la secretariatul Filialei OAR la care este înregistrat, în maxim 30 de zile de la încheierea semestrului. În absenţa acestui raport, semestrul respectiv nu se ia în calculul duratei îndeplinite a stagiului.

 

(2) Pe parcursul desfăşurării stagiului, candidatul este obligat să frecventeze cursurile şi conferinţele organizate de OAR dedicate pregătirii stagiarilor, care vor cuprinde expuneri asupra legislaţiei specifice domeniului proiectării şi construcţiei, asupra modului de aplicare în practică a acesteia sau vor prezenta şi detalia modul de organizare a procesului de proiectare.

 

            (3) La finalul perioadei de pregătire stagiarul alcătuieşte portofoliul de lucrări elaborate (minim 3             proiecte la nivelul cerut de autorizarea construirii la a căror elaborare a participat direct, planşe cu             semnături originale, ştampila firmei/BIA şi parafa arhitectului îndrumător, eventual fotografii, note             explicative) cu care se va prezenta la sesiunea de verificare a cunoştinţelor şi acordare a dreptului de             semnatură, organizată de OAR.

 

ART. 8

(1) Candidaţii care nu sunt obligaţi să desfăşoare efectiv stagiul de pregătire sub îndrumarea OAR, se înscriu în Registrul Arhitecţilor stagiari într-o secţiune separată şi prezintă la inscriere:

- un Raport curricular cuprinzând 20-30 pagini format A4, intocmit de candidat, în care vor descrie şi evalua activitatea profesională din domeniul arhitecturii, desfăşurată în anii anteriori,

- două recomandări ale unor arhitecţi cu drept de semnatură şi practică profesională mai mare de 5 ani, care au lucrat cu candidatul şi i-au urmarit evoluţia în profesie.

 

Capitolul IV

 Atribuţiile OAR în pregătirea stagiarilor

 

ART. 9

(1) Consiliul de conducere/Colegiul director al Filialei teritoriale au obligaţia de a organiza şi supraveghea îndrumarea arhitecţilor/conductorilor arhitecţi stagiari înscrişi în Ordin; pentru această activitate vor desemna o persoană sau un grup de lucru de 3-5 persoane, în funcţie de mărimea Filialei şi numărul de stagiari înregistraţi.

 

(2) Conducerea Filialei teritoriale răspunde de întocmirea şi actualizarea permanentă a Registrului Arhitecţilor stagiari, precum şi a dosarelor de stagiu, în conformitate cu prevederile prezentelor norme.

 

(3) Ordinul Arhitecţilor, prin filialele sale, organizează conferinţele/cursurile anuale de pregătire a stagiarilor, stabileşte perioada calendaristică de desfăşurare şi programa tematică, asigură numirea lectorilor şi urmăreşte prezenţa stagiarilor.

 

(4) În vederea prezentării stagiarului la sesiunea de acordare a dreptului de semnatură, Secretariatul Filialei teritoriale încheie dosarul de stagiar al candidatului, căruia îi ataşează documentul ce atestă îndeplinirea stagiului cu respectarea prezentelor norme, semnat de preşedintele Filialei teritoriale, şi remite dosarul la Comisia de atestare a OAR cu minim 30 de zile înaintea datei stabilite pentru desfăşurarea sesiunii.

 

ART. 10   

(1) Grupul de lucru pentru pregătirea stagiarilor va acorda sprijin acelor stagiari care solicită Ordinului informaţii privind arhitecţii îndrumători şi firmele de arhitectură disponibile în a-şi asuma responsabilitatea pregătirii candidaţilor pentru obţinerea dreptului de semnatură; în acest scop se vor pregăti şi pune la dispoziţia candidaţilor liste cu societăţile, respectiv cu arhitecţii care îndeplinesc condiţiile şi sunt de acord sa garanteze îndrumarea stagiarilor.

 

(2)  Dacă, din orice motive, pe perioada stagiului, arhitectul îndrumător nu îşi mai poate îndeplini obligaţiile specifice, acesta va depune o informare asupra situaţiei intervenite adresată Preşedintelui Filialei solicitând preluarea obligaţiilor de îndrumător de către alt arhitect.

 

(3) La finele perioadei de stagiu arhitectul îndrumător întocmeşte o notă de caracterizare a activităţii stagiarului cu evaluarea nivelului de pregătire atins de acesta, nota ce se include în dosarul stagiarului.

 

Capitolul V

 Examinarea candidaţilor pentru acordarea dreptului de semnatură

ART. 11

(1) Ordinul Arhitecţilor din România va organiza 4 sesiuni pe an de acordare a dreptului de semnatură.

 

(2) Pentru fiecare sesiune de acordare a dreptului de semnatură, Colegiul Director al Ordinului va emite un comunicat privind modalităţile de desfăşurare a acesteia.

 

(3) Solicitanţii care îndeplinesc condiţiile cerute de lege şi de prezenta Metodologie pentru acordarea dreptului de semnatură vor depune la Filiala Ordinului Arhitecţilor o cerere adresată Preşedintelui Ordinului pentru dobândirea dreptului de semnatură; solicitanţii vor depune portofoliul de lucrări şi se vor îngriji ca dosarul personal întocmit la Filiala în care şi-au desfăşurat stagiatura să fie transmis către Comisia de atestare cu cel puţin 30 de zile înainte de data comunicată a examinării, timp necesar verificării dosarelor.

 

(4) Evaluarea candidaţilor în vederea acordării dreptului de semnătură se face prin interviu cu referire la organizarea şi deontologia profesiei de arhitect, la legislaţia şi reglementările tehnice specifice profesiei aplicabile lucrărilor prezentate, la modul în care candidatul şi-a efectuat stagiul.

 

(5) În cazul neacordării dreptului de semnătură de către Comisia Ordinului, candidaţii pot adresa contestaţii scrise către Preşedintele OAR, pe care le vor depune în termen de maxim 3 zile la Secretariatul Ordinului. Colegiul Director va analiza contestaţiile într-un interval de timp de maxim 30 de zile ţi va răspunde în scris contestatarilor.

 

Capitolul VI

Dispoziţii finale

ART. 12

(1) Certificatele de acordare a dreptului de semnătură se redactează prin grija Secretariatului Ordinului şi se semnează de către Preşedintele OAR., în maxim 30 de zile de la data sesiunii de atestare.

(2) Dobândirea certificatului de acordare a dreptului de semnătură dă dreptul înscrierii în Filialele OAR ca arhitect sau conductor arhitect cu drept de semnătură.

  • Sign in

  • Town Hall

  • County Council

  • News

Branch news
Forrás, ill. további információk honlapunkon: http://hbmek.hu/
Forrás, ill. további információk honlapunkon: http://hbmek.hu/
Forrás, ill. további információk honlapunkon: http://hbmek.hu/
Forrás, ill. további információk honlapunkon: http://hbmek.hu/
Forrás, ill. további információk honlapunkon: http://hbmek.hu/
Forrás, ill. további információk honlapunkon: http://hbmek.hu/
Forrás, ill. további információk honlapunkon: http://hbmek.hu/
Buletin informativ săptămîna 38/2017
According to the Guide for Applicants for 11/b "Enhancing institutional capacity of public authorities and stakeholders and efficient public administration by promoting legal and administrative cooperation and cooperation between citizens and institutions" the project applicants have to be entities falling into one of the following categories
Buletin informativ săptămâna 27/2017
Nagyvárad – A nagy király legendája újra életre kelt Makoldi Sándor alkotásain, melyeket kiállítottak Debrecen testvérvárosában.
Asociația Românănă de Dreptul Construcțiilor are deosebita plăcere de a vă invita, in data de 29 iunie 2017, la seminarul "Building Information Modelling. Realitati si Perspective".
Primaria Cracovia si Asociatia Arhitectilor Polonezi, Filiala Cracovia, va invita sa participati la concursurile din cadrul Bienalei Internationale de Arhitectura din Cracovia, care va avea loc la Centrul de Congrese ICE, in perioada 12-13 octombrie 2017.
Domeniu de activitate a biroului: constructii civile, industriale, reabilitarea patrimoniului construit, urbanism.
2017.június 19–23 közötti időszakban, az Interreg V-A Románia Magyarország Program Közös Titkársága Információs Napokat és Partnerkereső Fórumot szervez, a második pályázati felhívásokkal kapcsolatosan (a második Nyílt pályázati felhívás, valamint a második Stratégiai projektjavaslatokra vonatkozó pályázati felhívás).
MÉK HÍREI 20.06.2017
A Magyar Urbanisztikai Társaság pályázatot hirdet főiskolák és egyetemek urbanisztikai és ahhoz kapcsolódó témájú szakirányán végző alap- és mesterképzésben résztvevő hallgatók kiemelkedő szakdolgozatainak/diplomaterveinek díjazására. Határidő: 2017. október 31.
A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ifjúsági Szervezet fotópályázatot hirdet vidékünk épített örökségei témakörben.
A Holnap városáért Díj a helyi közösségek, helyi emberek követendő példáira hívja fel a figyelmet. Arra ösztönözve őket, hogy megvan minden képességük és készségük arra, hogy jobbra, szebbre törekedjenek. A pályázatokat május 30-ig lehet regisztrálni.
A Magyar Urbanisztikai Társaság és az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület meghirdeti a Köztérmegújítási Nívódíj 2016 pályázatot.
A pályázatok beküldési határideje: 2017. június 18. (éjfél).
A HAJDU Cégcsoport árbevétele 2015. évhez hason­lóan 2016-ban is 13,5 mrd Ft volt. Míg 2015-ben az árbevételéhez mindkét termelő cég (HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. és HAJDU Autotechnika Ipari Zrt.) azonos mértékben járult hozzá, addig 2016-ban az HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. ár­bevétele 10%-kal nőtt, ezzel a cégcsoport árbevételé­nek 55%-át generálta. Fennállásának 65. évében a cégcsoport 10 % feletti növekedést tervez.
Kis lépésnek, de óriási sikernek élem meg – nyilatkozta dr. Mikola Orsolya, a megbeszéléseken részt vevő FESZT-et képviselő jogász, – hogy megfontolták javaslatainkat, így 2017. június 1
Törvény a legutóbbi módosítása során a reklámhordozók elhelyezésére vonatkozó előírásokkal egészült ki.
Ezúton felhívjuk figyelmüket, hogy a MÉK 2017. május 19-i Küldöttgyűlése elfogadta az "Az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységhez szükséges kivitelezési tervdokumentáció tartalmi követelményei valamint a tervezői művezetés szabályai" szabályzat módosítását, amelyet a MMK által jóváhagyott 4.8. és 4.9. pontokkal egybeszerkesztve tesszük közzé.
A MÉK általi akkreditációja megtörtént: http://otir.mek.hu/index.php?m=&o=s&f=m&SID=3583
HBM ÉPKAM - H
A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Művészeti Tanszéke KAR
A Romániai Építészek Rendje – Bihar Megyei Területi Kamarája tisztelettel meghívja Önt 2013. július 22. napjára, 13.00 órai (magyar idő szerint) kezdettel a Kamara kiállító termében (Nagyvárad, Republicii utca 15. szám) megrendezésre kerülő
Seria de concerte de muzică de cameră SoNoRo Conac se va desfășura din iunie până în septembrie 2013 în clădiri de patrimoniu restaurate din mai multe regiuni ale României, în scopul revitalizării și promovării moștenirii arhitecturale și culturale românești.
In prezent, Consiliul Concurentei are in derulare mai multe investigatii in care sunt implicate companii de constructii sau furnizori de materiale, toate declansate prin autosesizare.
Informatii actualizate despre proiecte, santiere, lucrari si investitii noi din constructii si instalatii
Inovatie in design, aplicatii multiple, iulie 2013
STIRE TRANSFRONTALIERA
Link de redirectionare la stirile transfrontaliere
Revista presei 8-25 iunie 2013
Citeste online revista presei 6-20 mai 2013
Prezintă stirile de la partenerul extern.