RO
HU
EN
Website updates
commissions
Groups
fees, the profession and legislation
image, public relations
education and training
Contact
 • Codul Civil Titlul IV despre servituti
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii - Republicare
 • ORDONANTA Nr. 4 din 14 ianuarie 1994 pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor
 • ORDONANTA GUVERNULUI Nr. 20 din 27 ianuarie 1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente - Republicare
 • REGULAMENT din 14 iunie 1994 privind controlul de stat al calitatii in constructii
 • REGULAMENT din 14 iunie 1994 de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora
 • REGULAMENT din 14 iunie 1994 de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora
 • REGULAMENT din 14 iunie 1994 privind controlul de stat al calitatii in constructii
 • LEGE nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea în constructii
 • LEGE nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea în construcţii
 • HOTĂRÂRE nr. 925 din 20 noiembrie 1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor
 • NORME METODOLOGICE din 27 iunie 1996 privind finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale ale localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism - Republicare
 • HOTĂRÂRE nr. 525 din 27 iunie 1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism
 • HOTĂRÂREA nr. 525 din 27 iunie 1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism*) - Republicare
 • LEGEA nr. 90 din 12 iulie 1996 - Legea protecţiei muncii
 • LEGEA Nr. 106 din 25 septembrie 1996 - Legea protecţiei civile
 • LEGEA Nr. 114 din 11 octombrie 1996 - Legea locuinţei
 • HOTĂRÂRE nr. 766 din 21 noiembrie 1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii
 • REGULAMENT din 21 noiembrie 1997 privind activitatea de metrologie în construcţii
 • REGULAMENT din 21 noiembrie 1997 privind agrementul tehnic pentru produse, procedee şi echipamente noi în construcţii
 • HOTĂRÂRE nr. 314 din 12 iunie 1998 privind actualizarea limitelor amenzilor prevăzute în Legea protecţiei mediului nr. 137/1995
 • ORDIN nr. 775 din 22 iulie 1998 pentru aprobarea Normelor generale de prevenire şi stingere a incendiilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 102 din 29 iunie 1999 privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap
 • LEGEA Nr. 184 din 12 aprilie 2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect - Republicare
 • ORDIN nr. 1013 din 6 iunie 2001 privind aprobarea structurii, conţinutului şi modului de utilizare a Documentaţiei standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei pentru achiziţia publică de servicii
 • ORDIN nr. 88 din 14 iunie 2001 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind echiparea şi dotarea construcţiilor, instalaţiilor tehnologice şi a platformelor amenajate cu mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor - D.G.P.S.I.-003
 • ORDIN nr. 84 din 14 iunie 2001 pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea scenariilor de siguranţă la foc
 • LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul
 • LEGE nr. 453 din 18 iulie 2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor
 • LEGE nr. 422 din 18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice
 • ORDIN nr. 1943 din 19 decembrie 2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 • LEGE nr. 78 din 26 februarie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2001 pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
 • HOTĂRÂRE nr. 448 din 16 mai 2002 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării/autorizării de prevenire şi stingere a incendiilor
 • LEGE nr. 325 din 27 mai 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2000 privind reabilitarea termică a fondului construit existent şi stimularea economisirii energiei termice Parlamentul României adoptă prezenta lege.
 • NORME METODOLOGICE din 20 iunie 2002 privind modul de elaborare a studiului de prefezabilitate şi a studiului de fezabilitate pentru proiectele de parteneriat public-privat, desfăşurarea negocierilor cu investitorii selectaţi şi conţinutul standard al contractului de parteneriat public-privat
 • LEGE nr. 519 din 12 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap
 • ORDIN nr. 1850 din 11 noiembrie 2002 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Metodologie privind atestarea auditorilor energetici pentru cladiri", indicativ MP 017-02
 • ORDIN nr. 550 din 9 aprilie 2003 pentru aprobarea Reglementarii tehnice "Îndrumator pentru atestarea auditorilor energetici pentru cladiri si instalatiile aferente"
 • LEGE nr. 401 din 7 octombrie 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • ORDIN nr. 1040 din 8 iulie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea evidentei contabile in partida simpla de catre persoanele fizice care au calitatea de contribuabil in conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGEA nr. 481 din 8 noiembrie 2004 privind protecţia civilă - Republicata in iulie 2008
 • HOTĂRÂREA nr. 560 din 15 iunie 2005 pentru aprobarea categoriilor de construcţii la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecţie civilă, precum şi a celor la care se amenajează puncte de comandă
 • ORDONANTA DE URGENTA nr. 123 din 1 septembrie 2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr.195 din 22 decembrie 2005 - privind protecţia mediului modificata si completata de:
 • Reglementare tehnică CR-0-2005 din 27 decembrie 2005 "Cod de proiectare. Bazele proiectării structurilor în construcţii"
 • Reglementare tehnică CR-1-1-3-2005 din 27 decembrie 2005 "Cod de proiectare. Evaluarea acţiunii zăpezii asupra construcţiilor"
 • HOTĂRÂREA nr. 37 din 12 ianuarie 2006 privind modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 560/2005 pentru aprobarea categoriilor de construcţii la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecţie civilă, precum şi a celor la care se amenajează puncte de comandă
 • ORDONANTA nr. 14 din 26 ianuarie 2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente
 • ORDONANTA DE URGENTA nr. 30 din 12 aprilie 2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica
 • LEGE nr. 265 din 29 iunie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului
 • HOTARÂRE nr. 940 din 19 iulie 2006 pentru modificarea si completarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 273/1994
 • ORDIN nr. 1454 din 1 august 2006 pentru modificarea anexei nr. 4 la Reglementarea tehnica "Îndrumator pentru atestarea auditorilor energetici pentru cladiri si instalatiile aferente", aprobata prin Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 550/2003
 • HOTARARE nr. 1865 din 21 decembrie 2006 pentru modificarea limitelor valorice privind competentele de aprobare a documentatiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investitii noi
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr.57 din 20 iunie 2007 - privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
 • PROCEDURĂ din 4 iulie 2007 privind emiterea acordului de către Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. pentru intervenţii în timp asupra construcţiilor existente
 • LEGE nr. 228 din 4 iulie 2007 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica
 • PROCEDURĂ din 5 iulie 2007 privind emiterea acordului de către Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. pentru intervenţii în timp asupra construcţiilor existente
 • ORDIN nr. 549 din 26 iulie 2007 privind aprobarea Metodologiei de emitere a avizului tehnic de către Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. pentru documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice
 • ORDIN nr. 595 din 6 august 2007 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginţilor de şantier
 • Ordinul nr. 691 din 10 august 2007, Ordinul nr.1459 din 1 octombrie 2007 si Ordinul nr.288 din 3 septembrie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind performanta energetica a cladirilor.; Norme metodologice din 1 octombrie 2007 privind performanta energetica a cladirilor.
 • ORDIN nr. 858 din 14 septembrie 2007 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de pregătire şi desfăşurare a avizării lucrărilor publice de interes naţional şi a locuinţelor
 • Ordonanta de urgenta nr.105 din 4 octombrie 2007 pentru completarea ordonantei de urgenta a Guvernului nr.111/2006 privind finantarea unor proiecte de investitii care necesita o perioada mai lunga de un an pana la finalizare.
 • ORDONANTA DE URGENTA nr. 114 din 17 octombrie 2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului.
 • HOTĂRÂRE nr. 1302 din 24 octombrie 2007 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 573/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe
 • HOTĂRÂRE nr. 1303 din 24 octombrie 2007 pentru completarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 273/1994
 • PROCEDURA din 19 noiembrie 2007 de emitere a autorizaţiei de mediu
 • HOTARARE nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii
 • HOTARARE nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii si METODOLOGIE din 9 ianuarie 2008 privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii
 • METODOLOGIE din 9 ianuarie 2008 de evaluare a proiectelor şi criteriile pe baza cărora se efectuează selecţia proiectelor în domeniul protecţiei, integrării şi incluziunii sociale a persoanelor cu handicap
 • ORDIN nr. 67 din 11 februarie 2008 pentru modificarea Procedurii de autorizare a diriginţilor de şantier, aprobată prin Ordinul inspectorului general de stat al inspectoratului de Stat în Construcţii nr. 595/2007
 • ORDIN nr. 588 din 27 februarie 2008 privind stabilirea categoriilor de obligaţii fiscale pentru care organul fiscal transmite contribuabililor, prin poştă, formularele de declaraţii de venit
 • ORDIN nr. 2260 din 18 aprilie 2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice
 • ORDIN nr. 577 din 29 aprilie 2008 privind aprobarea reglementării tehnice „Normativ pentru producerea betonului şi executarea lucrărilor din beton, beton armat şi beton precomprimat”
 • Legea nr. 101 din 9 mai 2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
 • Norma metodologica din 12 mai 2008 privind clasificarea structurilor de primire turistice
 • ORDIN nr. 2398 din 25 iunie 2008 privind reorganizarea activitatii de atestare a specialistilor, expertilor si verificatorilor tehnici în domeniul protejarii monumentelor istorice si pentru aprobarea normelor metodologice privind atestarea acestora.
 • INSTRUCŢIUNI din 2 iulie 2008 de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii
 • HOTĂRÂRE 732 din 9 iulie 2008 - in baza careia se emit avizele privind incadrarea in specificul arhitectural local pentru proiectele finantate din fonduri europene – Masura 322 Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale si Masura 313 - Încurajarea activităţilor turistice.
 • ORDONANŢA nr. 27 din 27 august 2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul.
 • ORDIN nr. 1488 din 29 septembrie 2008 pentru modificarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier, aprobata prin Ordinul inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Constructii nr. 595/2007
 • ORDIN nr. 1485 din 29 septembrie 2008 pentru modificarea Procedurii privind evaluarea laboratoarelor de analiza si încercari în constructii în vederea autorizarii, aprobata prin Ordinul inspectorului generai de stat al Inspectoratului de Stat în Constructii nr. 705/2006
 • ORDIN nr. 1484 din 29 septembrie 2008 pentru modificarea si completarea Ordinului inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Constructii nr. 362/2006 privind accesul la informatiile de interes public la nivelul Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C.
 • ORDIN nr. 1486 din 29 septembrie 2008 privind modificarea Ordinului inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C. nr. 293/2006 pentru aprobarea modelului si continutului Legitimatiei de control destinate utilizarii în activitatea de control al statului în amenajarea teritoriului, urbanism si autorizarea executarii lucrarilor de constructii, precum si cu privire la aplicarea unitara a prevederilor legale în domeniul calitatii în constructii
 • HOTARÂRE nr. 1231 din 1 octombrie 2008 privind modificarea Hotarârii Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în constructii
 • ORDIN nr. 1619 din 10 octombrie 2008 privind modificarea Metodologiei de emitere a avizului tehnic de catre Inspectoratul de Stat în Constructii - S.S.C. pentru documentatiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice, aprobata prin Ordinul ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor si al inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Constructii nr. 726/549/2007
 • ORDIN nr. 1620 din 10 octombrie 2008 pentru modificarea Procedurii privind emiterea acordului de catre Inspectoratul de Stat în Constructii - I.S.C. pentru interventii în timp asupra constructiilor existente, aprobata prin Ordinul ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor si al inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Constructii nr. 486/500/2007
 • ORDIN nr. 559 din 22 octombrie 2008 privind aprobarea Standardelor specifice de calitate pentru centrele rezidentiale, centrele de zi si locuintele protejate pentru persoane adulte cu handicap
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr.164 din 19 noiembrie 2008 - pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului
 • ORDONANTA DE URGENTA nr. 214 din 4 decembrie 2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
 • ORDIN nr. 40 din 28 ianuarie 2009 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor si al ministrului economiei si finantelor nr. 144/580/2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie "Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe" în cadrul axei prioritare "Dezvoltarea durabila si promovarea turismului" din cadrul Programului operational regional 2007-2013
 • ORDIN nr. 40 din 28 ianuarie 2009 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor si al ministrului economiei si finantelor nr. 144/580/2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie "Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe" în cadrul axei prioritare "Dezvoltarea durabila si promovarea turismului" din cadrul Programului operational regional 2007-2013
 • ORDIN nr. 40 din 28 ianuarie 2009 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor si al ministrului economiei si finantelor nr. 144/580/2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie "Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe" în cadrul axei prioritare "Dezvoltarea durabila si promovarea turismului" din cadrul Programului operational regional 2007-2013
 • ORDIN nr. 2029 din 3 februarie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de calcul al tarifelor si procedura de plata a sumelor datorate pentru operatiunile efectuate contra cost de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor
 • ORDIN nr. 2048 din 16 februarie 2009 pentru modificarea Normelor metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.260/2008, inclusiv NORME METODOLOGICE din 18 aprilie 2008 de clasare si inventariere a monumentelor istorice.
 • ORDIN nr. 323 din 18 februarie 2009 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor si al ministrului economiei si finantelor nr. 144/580/2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie "Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe" în cadrul axei prioritare "Dezvoltarea durabila si promovarea turismului" din cadrul Programului operational regional 2007-2013
 • ORDONANTA DE URGENTA nr. 10 din 25 februarie 2009 privind prorogarea termenului prevazut la art. IV din Ordonanta Guvernului nr. 27/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul
 • ORDONANTA DE URGENTA nr. 10 din 25 februarie 2009 privind prorogarea termenului prevazut la art. IV din Ordonanta Guvernului nr. 27/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul
 • ORDINUL nr. 119 din 26 februarie 2009 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.430/2005
 • ORDONANTA DE URGENTA nr. 19 din 7 martie 2009 privind unele masuri in domeniul legislatiei referitoare la achizitiile publice impreuna cu legislatia conexa.
 • ORDIN nr. 28 din 26 martie 2009 pentru aprobarea Dispozitiilor generale de aparare împotriva incendiilor la obiective de cult
 • HOTARARE nr. 445 din 8 aprilie 2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 72 din 17 iunie 2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 242 din 23 iunie 2009 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul;
 • LEGE nr. 261 din 7 iulie 2009 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 214/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.
 • ORDIN nr. 2338 din 5 august 2009 pentru aprobarea Dispozitiilor generale de aparare împotriva incendiilor la obiective de cult
 • ORDIN nr. 704 din 9 septembrie 2009 privind aprobarea reglementarii tehnice "Cod de proiectare seismica - Partea a III - a - Prevederi pentru evaluarea seismica a cladirilor existente, indicativ P 100-3/2008"
 • ORDIN nr. 1767 din 6 octombrie 2009 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici si a Regulamentului pentru atestarea managerilor energetici
 • LEGE nr. 314 din 12 octombrie 2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii
 • ORDIN nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si Norme Metodologice din 12 octombrie 2009 de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
 • LEGE nr. 313 din 12 octombrie 2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din zonele urbane
 • Norme Metodologice din 12 octombrie 2009 de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.
 • ORDIN nr. 2480 din 16 noiembrie 2009 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.260/2008
 • ORDIN nr. 22 din 14 decembrie 2009 pentru punerea în aplicare a Normelor privind cota procentuala pentru contributia asiguratorilor la Fondul de protectie a victimelor strazii
 • NORMATIV din 16 decembrie 2009 de securitate la incendiu a parcajelor subterane pentru autoturisme, indicativ NP 127:2009
 • ORDIN nr. 1071 din 16 decembrie 2009 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 157/2007 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Metodologie de calcul al performantei energetice a cladirilor"
 • ORDIN nr. 1083 din 17 decembrie 2009 pentru modificarea si completarea reglementarii tehnice "Îndrumator pentru atestarea auditorilor energetici pentru cladiri si instalatiile aferente", aprobata prin Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 550/2003, si a reglementarii tehnice "Îndrumator pentru atestarea tehnico-profesionala a specialistilor cu activitate în constructii", aprobata prin Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 777/2003
 • LEGE nr. 5 din 6 ianuarie 2010 pentru completarea art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte
 • HOTARÂRE nr. 151 din 23 februarie 2010 privind aprobarea Programului "Renasterea satului românesc - 10 case pentru specialisti"
 • ORDIN nr. 364 din 1 martie 2010 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de atestare tehnico-profesionala a specialistilor verificatori de proiecte, responsabililor tehnici cu executia si expertilor tehnici de calitate si extrajudiciari pentru lucrarile de montaj utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale
 • HOTARÂRE nr. 167 din 3 martie 2010 pentru modificarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 1.660/2006
 • PROCEDURA din 11 martie 2010 de autorizare a dirigintilor de santier
 • LEGE nr. 45 din 19 martie 2010 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 81/2009 pentru modificarea art. 6 din Legea nr. 597/2001 privind unele masuri de protectie si autorizare a constructiilor în zona de coasta a Marii Negre
 • ORDIN nr. 1217 din 31 martie 2010 privind completarea anexei nr. 4 "Partea a IV-a - Breviar de calcul al performantei energetice a cladirilor si apartamentelor, indicativ Mc 001/4-2009" la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 157/2007 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Metodologie de calcul al performantei energetice a cladirilor"
 • NORME METODOLOGICE din 15 aprilie 2010 privind clasificarea structurilor de primire turistice
 • ORDIN nr. 629 din 21 aprilie 2010 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare al Comisiei pentru acreditarea persoanelor fizice si juridice ca verificatori de mediu, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 1.201/2006
 • ORDONANTA DE URGENTA nr. 41 din 28 aprilie 2010 privind unele masuri pentru intarirea disciplinei in constructii.
 • ORDIN nr. 1372 din 30 aprilie 2010 pentru completarea Reglementarii tehnice "Cod de proiectare pentru structuri din zidarie", indicativ CR 6-2006, aprobata prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.712/2006
 • ORDIN nr. 1466 din 17 mai 2010 pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor nr. 1.549/2008 privind aprobarea Normelor tehnice pentru elaborarea Registrului local al spatiilor verzi
 • DISPOZITII GENERALE din 20 mai 2010 privind apararea impotriva incendiilor la structuri de primire turistice, unitati de alimentatie publica si unitati de agrement
 • ORDIN nr. 1524 din 20 mai 2010 pentru aprobarea Listei cuprinzand indicativele de referinta ale standardelor romane care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru constructii
 • ORDONANTA DE URGENTA nr. 58 din 26 iunie 2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale
 • ORDIN nr. 2361 din 12 iulie 2010 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizata, si a Listei monumentelor istorice disparute
 • Legea 172 din 16 iulie 2010 pentru modificarea si completarea Legii 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect
 • ORDINUL nr. 1867 din 16 iulie 2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si locuintei nr. 839/2009.
 • HOTARÂRE nr. 791 din 2 august 2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 44/2004, precum si pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale
 • ORDIN nr. 187 din 19 august 2010 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind apararea împotriva incendiilor la spatii pentru comert
 • ORDIN nr. 2496 din 26 august 2010 pentru modificarea si completarea Normelor de acreditare a conservatorilor si restauratorilor, aprobate prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.008/2001
 • ORDIN nr. 2498 din 26 august 2010 pentru modificarea si completarea Normelor de acreditare a expertilor, aprobate prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.009/2001
 • NORME METODOLOGICE din 26 august 2010 privind atestarea specialistilor, expertilor si verificatorilor tehnici în domeniul protejarii monumentelor istorice
 • ORDIN nr. 2495 din 26 august 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea specialistilor, expertilor si verificatorilor tehnici în domeniul protejarii monumentelor istorice
 • ORDONANTA DE URGENTA nr. 82 din 8 septembrie 2010 pentru modificarea art. 7 alin. (1) pct. 2 subpct. 2.1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru modificarea art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale
 • ORDONANTA DE URGENTA nr. 90 din 29 septembrie 2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale
 • ORDONANTA DE URGENTA nr. 87 din 29 septembrie 2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • REGULAMENT din 30 septembrie 2010 privind atestarea auditorilor energetici pentru cladiri
 • REGLEMENTARI TEHNICE din 22 noiembrie 2010 - Normativ pentru producerea betonului si executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat. Partea 2: Executarea lucrarilor din beton - indicativ NE 012/2
 • HOTARÂRE nr. 1304 din 15 decembrie 2010 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul patrimoniului cultural national
 • ORDIN nr. 2655 din 20 decembrie 2010 privind desemnarea Societatii Comerciale SRAC CERT SERV - S.R.L. in vederea notificarii la Comisia Europeana pentru realizarea de functii specifice pentru atestarea conformitatii produselor pentru constructii
 • ORDIN nr. 2654 din 20 decembrie 2010 privind desemnarea Societatii Comerciale SRAC CERT - S.R.L. in vederea notificarii la Comisia Europeana pentru realizarea de functii specifice pentru atestarea conformitatii produselor pentru constructii
 • REGULAMENT din 22 decembrie 2010 pentru autorizarea auditorilor energetici
 • REGULAMENT din 22 decembrie 2010 pentru atestarea managerilor energetici
 • LEGE nr. 278 din 24 decembrie 2010 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 76/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii
 • ORDIN nr. 1759 din 29 decembrie 2010 privind completarea Clasificarii ocupatiilor din România
 • METODOLOGIE din 30 decembrie 2010 de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism
 • ORDIN nr. 2701 din 30 decembrie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism
 • ORDIN nr. 1 din 5 ianuarie 2011 privind completarea Clasificarii ocupatiilor din România
 • NORME METODOLOGICE din 6 ianuarie 2011 de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civila
 • ORDIN nr. 25 din 7 ianuarie 2011 privind aprobarea desemnarii Societatii Comerciale CEPROCIM - S.A. in vederea notificarii la Comisia Europeana pentru realizarea de functii specifice in vederea atestarii conformitatii produselor pentru constructii
 • ORDIN nr. 26 din 7 ianuarie 2011 privind aprobarea desemnarii Societatii Comerciale QUALITAS - S.A. in vederea notificarii la Comisia Europeana pentru realizarea de functii specifice in vederea atestarii conformitatii produselor pentru constructii
 • HOTARARE nr. 55 din 19 ianuarie 2011 privind stabilirea cerintelor in materie de proiectare ecologica aplicabile produselor cu impact energetic.
 • NORME METODOLOGICE din 19 ianuarie 2011 de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local.
 • HOTARARE nr. 57 din 26 ianuarie 2011 privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea aplicarii prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.221/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind participarea voluntara a organizatiilor la un sistem comunitar de management de mediu si audit (EMAS) si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 761/2001 si a deciziilor 2001/681/CE si 2006/193/CE ale Comisiei.
 • ORDONANTA DE URGENTA nr. 7 din 2 februarie 2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul
 • HOTARARE nr. 102 din 9 februarie 2011 pentru aprobarea Programului de actiuni pe anul 2011 privind proiectarea si executia lucrarilor de consolidare pentru reducerea riscului seismic la cladirile de locuit multietajate, incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public
 • ORDIN nr. 1005 din 21 februarie 2011 pentru aprobarea Listei cuprinzand indicativele de referinta ale standardelor romane care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru constructii.
 • LEGE nr. 3 din 1 martie 2011 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 41/2010 privind unele masuri pentru intarirea disciplinei în constructii.
 • ORDIN nr. 2178 din 17 martie 2011 privind modificarea si completarea Procedurii de acordare a autorizatiilor pentru cercetarea arheologica, aprobata prin Ordinul ministrului culturii si patrimoniului national nr. 2.562/2010
 • ORDIN nr. 1328 din 13 aprilie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind derularea Programului prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezaminte culturale în localitatile unde nu exista asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale de drept public din mediul rural si mic urban - obiectivul reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezamintelor culturale din mediul rural si obiectivul reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezamintelor culturale din mediul mic urban, realizat prin Compania Nationala de Investitii "C.N.I." - S.A.
 • ORDIN nr. 1298 din 28 aprilie 2011 pentru modificarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, aprobata prin Ordinul ministrului mediului si dezvoltarii durabile nr. 1.798/2007
 • ORDIN nr. 1430 din 2 mai 2011 privind desemnarea Institutului de Cercetari în Transporturi - INCERTRANS - S.A. în vederea notificarii la Comisia Europeana pentru realizarea de functii specifice pentru atestarea conformitatii produselor pentru constructii
 • ORDIN nr. 1431 din 2 mai 2011 privind desemnarea Societatii Comerciale CERTROM - S.R.L. în vederea notificarii la Comisia Europeana pentru realizarea de functii specifice pentru atestarea conformitatii produselor pentru constructii
 • ORDIN nr. 785 din 11 mai 2011 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 634/2006.
 • HOTARÂRE nr. 490 din 11 mai 2011 privind completarea Regulamentului general de urbanism, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 525/1996
 • ORDIN nr. 1496 din 13 mai 2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier
 • LEGE nr. 90 din 6 iunie 2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local
 • LEGE nr. 153 din 5 iulie 2011 privind masuri de crestere a calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor
 • Sign in

 • Town Hall

 • County Council

 • News

Branch news
Forrás, ill. további információk honlapunkon: http://hbmek.hu/
Forrás, ill. további információk honlapunkon: http://hbmek.hu/
Forrás, ill. további információk honlapunkon: http://hbmek.hu/
Forrás, ill. további információk honlapunkon: http://hbmek.hu/
Forrás, ill. további információk honlapunkon: http://hbmek.hu/
Forrás, ill. további információk honlapunkon: http://hbmek.hu/
Forrás, ill. további információk honlapunkon: http://hbmek.hu/
Buletin informativ săptămîna 38/2017
According to the Guide for Applicants for 11/b "Enhancing institutional capacity of public authorities and stakeholders and efficient public administration by promoting legal and administrative cooperation and cooperation between citizens and institutions" the project applicants have to be entities falling into one of the following categories
Buletin informativ săptămâna 27/2017
Nagyvárad – A nagy király legendája újra életre kelt Makoldi Sándor alkotásain, melyeket kiállítottak Debrecen testvérvárosában.
Asociația Românănă de Dreptul Construcțiilor are deosebita plăcere de a vă invita, in data de 29 iunie 2017, la seminarul "Building Information Modelling. Realitati si Perspective".
Primaria Cracovia si Asociatia Arhitectilor Polonezi, Filiala Cracovia, va invita sa participati la concursurile din cadrul Bienalei Internationale de Arhitectura din Cracovia, care va avea loc la Centrul de Congrese ICE, in perioada 12-13 octombrie 2017.
Domeniu de activitate a biroului: constructii civile, industriale, reabilitarea patrimoniului construit, urbanism.
2017.június 19–23 közötti időszakban, az Interreg V-A Románia Magyarország Program Közös Titkársága Információs Napokat és Partnerkereső Fórumot szervez, a második pályázati felhívásokkal kapcsolatosan (a második Nyílt pályázati felhívás, valamint a második Stratégiai projektjavaslatokra vonatkozó pályázati felhívás).
MÉK HÍREI 20.06.2017
A Magyar Urbanisztikai Társaság pályázatot hirdet főiskolák és egyetemek urbanisztikai és ahhoz kapcsolódó témájú szakirányán végző alap- és mesterképzésben résztvevő hallgatók kiemelkedő szakdolgozatainak/diplomaterveinek díjazására. Határidő: 2017. október 31.
A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ifjúsági Szervezet fotópályázatot hirdet vidékünk épített örökségei témakörben.
A Holnap városáért Díj a helyi közösségek, helyi emberek követendő példáira hívja fel a figyelmet. Arra ösztönözve őket, hogy megvan minden képességük és készségük arra, hogy jobbra, szebbre törekedjenek. A pályázatokat május 30-ig lehet regisztrálni.
A Magyar Urbanisztikai Társaság és az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület meghirdeti a Köztérmegújítási Nívódíj 2016 pályázatot.
A pályázatok beküldési határideje: 2017. június 18. (éjfél).
A HAJDU Cégcsoport árbevétele 2015. évhez hason­lóan 2016-ban is 13,5 mrd Ft volt. Míg 2015-ben az árbevételéhez mindkét termelő cég (HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. és HAJDU Autotechnika Ipari Zrt.) azonos mértékben járult hozzá, addig 2016-ban az HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. ár­bevétele 10%-kal nőtt, ezzel a cégcsoport árbevételé­nek 55%-át generálta. Fennállásának 65. évében a cégcsoport 10 % feletti növekedést tervez.
Kis lépésnek, de óriási sikernek élem meg – nyilatkozta dr. Mikola Orsolya, a megbeszéléseken részt vevő FESZT-et képviselő jogász, – hogy megfontolták javaslatainkat, így 2017. június 1
Törvény a legutóbbi módosítása során a reklámhordozók elhelyezésére vonatkozó előírásokkal egészült ki.
Ezúton felhívjuk figyelmüket, hogy a MÉK 2017. május 19-i Küldöttgyűlése elfogadta az "Az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységhez szükséges kivitelezési tervdokumentáció tartalmi követelményei valamint a tervezői művezetés szabályai" szabályzat módosítását, amelyet a MMK által jóváhagyott 4.8. és 4.9. pontokkal egybeszerkesztve tesszük közzé.
A MÉK általi akkreditációja megtörtént: http://otir.mek.hu/index.php?m=&o=s&f=m&SID=3583
HBM ÉPKAM - H
A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Művészeti Tanszéke KAR
A Romániai Építészek Rendje – Bihar Megyei Területi Kamarája tisztelettel meghívja Önt 2013. július 22. napjára, 13.00 órai (magyar idő szerint) kezdettel a Kamara kiállító termében (Nagyvárad, Republicii utca 15. szám) megrendezésre kerülő
Seria de concerte de muzică de cameră SoNoRo Conac se va desfășura din iunie până în septembrie 2013 în clădiri de patrimoniu restaurate din mai multe regiuni ale României, în scopul revitalizării și promovării moștenirii arhitecturale și culturale românești.
In prezent, Consiliul Concurentei are in derulare mai multe investigatii in care sunt implicate companii de constructii sau furnizori de materiale, toate declansate prin autosesizare.
Informatii actualizate despre proiecte, santiere, lucrari si investitii noi din constructii si instalatii
Inovatie in design, aplicatii multiple, iulie 2013
STIRE TRANSFRONTALIERA
Link de redirectionare la stirile transfrontaliere
Revista presei 8-25 iunie 2013
Citeste online revista presei 6-20 mai 2013
Prezintă stirile de la partenerul extern.