RO
HU
EN
Actualizari in website
Comisii
Contact

INSTITUŢIA ARHITECTULUI ŞEF – PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA

Servicii, Documente, Acte necesare - Formulare autorizări, avize, adeverinţe

Sunt solicitate conform: Legii 350/2001 cu toate modificările şi completările ulterioare, Legii 50/1991 republicată, cu toate modificările şi completările ulterioare, art. 36 din Legea 18/1991 republicată, cu toate modificările şi completările ulterioare, Ordinului 839/2009 cu toate modificările şi completările ulterioare, Ordinului 2701/2010, HCL 326/2007, HCL 161/2011.


Eliberarea autorizatiei de amplasare si functionare

 • formular cerere tip completat corespunzator

 • certificatul de inmatriculare sau codul fiscal (copie)

 • certificatul de urbanism (copie)

 • avizul CMUAT - pentru amplasament si mobilier stradal - inclusiv documentatia avizata:

  • plan de situatie cu viza CMUAT

  • plan de mobilare cu viza CMUAT

 • contract de inchiriere sau conventie pentru ocupare loc public

 • avizele solicitate prin certificatul de urbanism

 • certificat de atestare fiscala obtinut de la Directia Finante Locale

 • contract de salubrizare incheiat cu operatorul licentiat

 • dovada achitarii taxelor legale


Eliberarea certificatului de urbanism in regim de informare

 • cerere tip (completata integral) pentru eliberarea certificatului de urbanism

 • plan topografic sau cadastral sc. 1: 500, 1: 2000 vizat de Oficiul de Cadastru Publicitate Imobiliara  - cu indicare imobilului (teren si /sau constructii)

 • plan topografic sau cadastral sc. 1: 2880 sau 1: 10.000 dupa caz, pe care sa fie marcata limita intravilanului

 • dovada detinerii imobilului (extras CF, alte documente legale)

 • documentul de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism eliberarea certificatului de urbanism pentru publicitate

 • cerere tip (completata integral) pentru eliberarea certificatului de urbanism

 • foto locatie si/sau propunerea panoului – firma cu precizarea dimensiunilor

 • chitanta multiplicare plansa si/sau plan de situatie cu pozitionarea amplasamentului

 • documentul de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism


Eliberarea certificatului de urbanism in vederea autorizarii executarii lucrarilor de construire/demolare

 • cerere tip (completata integral) pentru eliberarea certificatului de urbanism

 • plan topografic sau cadastral sc. 1: 500, 1: 2000 vizat de Oficiul de Cadastru Publicitate Imobiliara  - cu indicare imobilului (teren si /sau constructii)

 • plan topografic sau cadastral sc. 1: 2880 sau 1: 10.000 dupa caz, pe care sa fie marcata limita intravilanului (unde este cazul)

 • dovada detinerii imobilului (extras CF, alte documente legale) max 1 an vechime

 • plan de situatie sc. 1: 500 intocmit de arhitect (unde este cazul)

 • documentul de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism

 • copie C.I./CUI


Eliberarea certificatului de urbanism in vederea construirii retelelor tehnico-edilitare

 • cerere tip (completata integral) pentru eliberarea certificatului de urbanism

 • carte de identitate/CUI copie

 • plan topografic sau cadastral sc. 1: 2880 sau 1: 10.000 dupa caz, pe care sa fie marcata limita intravilanului (unde este cazul)

 • dovada detinerii imobilului

 • solutia tehnica a furnizorului

 • plan de situatie sc. 1: 500 intocmit de proiectant retele

 • documentul de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism


Obtinerea autorizatiei de construire / desfiintare

 • formular cerere si anexa completate corespunzator

 • carte de identitate/CUI copie

 • certificatul de urbanism copie

 • dovada detinerii dreptului de construire / desfiintare - copie legalizata

 • plan cadastral cu viza Oficiul de Cadastru Publicitate Imobiliara

 • dovada inregistrarii la Ordinul Arhitectilor din Romania

 • dovada achitarii taxelor legale

 • fisele tehnice si avizele componente

 • avize specifice cerute prin certificatul de urbanism,  obtinute de solicitant

 • proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire/desfiintare


Obtinerea autorizatiei de construire - publicitate

 • Formular cerere si anexa completate corespunzator

 • CUI / Carte de identitate copie

 • Certificatul de urbanism copie

 • Dovada detinerii dreptului de construire / desfiintare - copie legalizata

 • Plan de situatie cu pozitionarea amplasamentului  

 • Dovada depunerii declaratiei pentru stabilirea taxei de afisaj.

 • Dovada achitarii taxelor legale

 • Avize  cerute prin certificatul de urbanism,  obtinute de solicitant

 • Proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire/desfiintare - publicitate


Obtinerea autorizatiei de construire/desfiintare retele tehnico-edilitare

 • Formular cerere si anexa completate corespunzator

 • Carte de identitate/CUI copie

 • Certificatul de urbanism copie

 • Dovada detinerii dreptului de construire/desfiintare - copie legalizata

 • Plan cadastral cu viza OCPI

 • Dovada achitarii taxelor legale

 • Fisele tehnice si avizele componente

 • Avize specifice cerute prin certificatul de urbanism, obtinute de solicitant

 • Proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire/desfiintare


Obtinerea avizului CMUAT consultativ pentru elaborarea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului - PUD/PUZ/PUG

 • cerere tip prin care se solicita avizul consultativ

 • dovada achitarii taxei de consultare prealabila stabilita prin HCL

 • certificat de urbanism ( nu e obligatoriu)

 • act de proprietate

 • plan cadastral incluzand vecinatatile cu mentionarea situatiei juridice a terenului studiat si a vecinatatilor vizat de OCPI - Bihor

 • documentatie tehnica intocmita, semnata si stampilata in original de urbanist/arhitect cu drept de semnatura RUR care contine:

  • plan de incadrare in zona

  • plan situatie existenta de preferinta pe suport cadastral

  • plan propunere interventie urbanistica incluzand si solutii de accesibilitate / circulatii

  • orice alte planse pe care beneficiarii/proiectantii le considera necesare pentru sustinerea propunerilor de interventie urbanistica

 • Plansele in format electronic (.pdf, .jpg) pe CD sau transmise pe mail pe adresa gis@oradea.ro (trimise in ziua depunerii documentatiei cu referire la numarul de inregistrare)

Documentatia se depune in doua exemplare


Emiterea avizului CMUAT pe documentatii de urbanism si amenajarea teritoriului PUD/PUZ/PUG

 • cerere tip prin care se solicita aviz

 • dovada achitarii taxei aviz CMUAT stabilita prin HCL

 • dovada achitarii taxei RUR

 • certificat de urbanism

 • act de proprietate si/sau dovada dreptului de construire

 • plan cadastral in concordanta cu act de proprietate si/sau dovada dreptului de construire vizat de OCPI – Bihor

 • documentatie topografica/cadastrala pentru zona studiata insotita de explicitarea situatiei juridice prin acte doveditoare

 • Dovada parcurgerii etapei privind intenta de elaborare PUZ conform Regulamentului Local aprobat prin HCL 161/16.03.2011

 • aviz OPORTUNITATE

 • avizele si acordurile solicitate prin certificatul de urbanism *

 • documentatie tehnica intocmita, semnata si stampilata in original de urbanist/arhitect cu drept de semnatura RUR conform Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu toate modificarile si completarile ulterioare, si a cadrului continut pentru fiecare categorie de documentatie de urbanism stabilit prin ordin al ministerului de resort

 • Plansele in format electronic ( atat in format.pdf, .jpg cat si in format vectorial in sistem de coordonate STEREO 1970 - .dwg) pe CD sau transmise pe e-mail pe adresa gis@oradea.ro (trimise in ziua depunerii documentatiei cu referire la numarul de inregistrare)

Documentatia se depune in doua exemplare


Emiterea avizului CMUAT in vederea obtinerii Autorizaţiei de Construire - AC

 • cerere tip prin care se solicita avizul CMUAT

 • dovada achitarii taxei aviz CMUAT stabilita prin HCL

 • certificat de urbanism, copie

 • act de proprietate si/sau dovada dreptului de construire

 • plan cadastral in concordanta cu act de proprietate si/sau dovada dreptului de construire vizat de OCPI – Bihor

 • documentatie topografica/cadastrala pentru zona studiata insotita de explicitarea situatiei juridice prin acte doveditoare (daca e cazul)

 • documentatie tehnica intocmita, semnata si stampilata in original de urbanist/arhitect cu drept de semnatura  care contine:

  • plan de incadrare in zona

  • plan situatie existenta de preferinta pe suport cadastral

  • plan propunere

  • orice alte planse pe care beneficiarii/proiectantii le considera necesare pentru sustinerea propunerilor de imagine arhitecturala (fotografii amplasament, studii de zona, studiu de risc...)

 • pentru INTRAREA IN LEGALITATE

  • PV de constatare

  • dovada platii amenzii

  • fotografii amplasament

 • plansele in format electronic (.pdf, .jpg) pe CD sau transmise pe e-mail pe adresa gis@oradea.ro (trimise in ziua depunerii documentatiei cu referire la numarul de inregistrare)

Documentatia se depune in doua exemplare


Emiterea avizului de oportunitate prealabil întocmirii PUZ

 • cerere tip prin care se solicita avizul de oporunitate

 • dovada achitarii taxei aviz CMUAT pentru oportunitate, stabilita prin HCL

 • certificat de urbanism, copie

 • act de proprietate si/sau dovada dreptului de construire

 • plan cadastral in concordanta cu act de proprietate si/sau dovada dreptului de construire vizat de OCPI – Bihor

 • studiu de fundamentare

 • documentatie tehnica intocmita, semnata si stampilata in original de urbanist/arhitect cu drept de semnatura  care contine:

  • plan de incadrare in zona

  • plan situatie existenta de preferinta pe suport cadastral, cu figurarea vecinatatilor

  • orice alte planse pe care beneficiarii/proiectantii le considera necesare pentru sustinerea propunerilor din studiul de oportunitate

 • plansele in format electronic (.pdf, .jpg) pe CD sau transmise pe e-mail pe adresa gis@oradea.ro (trimise in ziua depunerii documentatiei cu referire la numarul de inregistrare)

Documentatia se depune in doua exemplare


Demararea procesului de informare si consultare a publicului privind INTENTIA de elaborare a documentatiilor de urbanism PUD/PUZ

 • cerere tip prin care se solicita demararea procedurii de consultare a publicului

 • certificat de urbansim (de oportunitate)

 • act de proprietate si/sau dovada dreptului de construire

 • plan cadastral in concordanta cu act de proprietate si/sau dovada dreptului de construire vizat de OCPI - Bihor

 • aviz de oportunitate CMUAT si Avizul primarului

 • planul (estimativ) procesului de consultare a populatiei

 • datele de contact ale reprezentantului proiectantului

 • plansa cu planul de situatie propus vizata CMUAT din documentatia care a stat la baza emiterii avizului de oportunitate

 • studiu de fundamentare

Documentatia se depune in doua exemplare


Demararea procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului PUD/PUZ

 • cerere tip prin care se solicita demararea procedurii de consultare a publicului

 • certificat de urbansim

 • act de proprietate si/sau dovada dreptului de construire

 • plan cadastral in concordanta cu act de proprietate si/sau dovada dreptului de construire vizat de OCPI - Bihor

 • documentatie topografica/cadastrala pentru zona studiata insotita de explicitarea situatiei juridice prin acte doveditoare

 • aviz de oportunitate CMUAT sau/si Aviz CMUAT (dupa caz)

 • declaratie notariala privind numele si adresa proprietarilor tuturor parcelelor invecinate parcelei care a generat elaborarea planului urbanistic, respectiv a proprietarilor parcelelor afectate de reglementarile documentatiei de urbanism

 • datele de contact ale reprezentantului proiectantului

 • documentaie tehnica intocmita, semnata si stampilata in original de urbanist/arhitect cu drept de semnatura RUR conform Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul republicata si a cadrului continut pentru fiecare categorie de documentatie de urbanism stabilit prin ordin al ministrului de resort. In Memoriul tehnic vor fi identificati (nume si adrese de domiciliu) proprietarii parcelelor afectate de reglementarile planului urbanistic

Documentatia se depune in doua exemplare


Aprobarea continutului documentatiei de urbanism PUD/PUZ/PUG de catre Consiliul Local

 • cerere tip prin care se solicita promovarea in Consiliul Local

 • certificat de urbanism, copie, 2 ex.

 • act de proprietate si/sau dovada dreptului de construire (maxim 3 luni), 2 ex.

 • plan cadastral in concordanta cu act de proprietate si/sau dovada dreptului de construire vizat de OCPI - Bihor, 2 ex.

 • documentatie topografica/cadastrala pentru zona studiata insotita de explicitarea situatiei juridice prin acte doveditoare (daca e cazul)

 • toate avizele si acordurile solicitate prin certificatul de urbanism, 2 ex.

 • raportul procesului de informare si consultare a publicului conform Regulamentului Local aprobat prin HCL 161/16.03.2011 privind Planul Urbanistic Zonal

 • documentatie tehnica intocmita, semnata si stampilata in original de urbanist/arhitect cu drept de semnatura RUR conform Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu toate modificarile si completarile ulterioare, si a cadrului continut pentru fiecare categorie de documentatie de urbanism stabilit prin ordin al ministerului de resort, insotita de avize si acorduri potrivit prevederilor anexei nr. 1 la Legea 350/2001

 • plansele in format electronic (vectorial in sistem de coordonate STEREO 1970 - Oradea - .dwg) pe CD


Eliberarea adeverintei de intravilan/extravilan

 • Formular cerere

 • Carte de identitate / CUI

 • Extras de carte funciara de data recenta – maxim 1 an - copie

 • Plan topografic intocmit, semnat si stampilat  de topograf autorizat sau plan cadastral cu viza OCPI , sc. 1:2880 , 1:10.000 , 1:500 sau 1:1.000

 • Taxa 20 lei


Emiterea autorizatiei de luare in folosinta (persoane juridice)

 • Formular cerere

 • Carte de identitate/CUI

 • Autorizatia de construire – copie

 • Formular de regularizare taxa la AC

 • Proces verbal de receptie semnat de reprezentant PMO

 • Extras de carte funciara de data recenta – maxim 3 luni - copie                                                                                                                   

 • Plan topo/cadastral cu viza OCPI

 • Plan de situatie intocmit, semnat si stampilat de topograf autorizat cu cladirea edificata in baza AC cu distantele pana la limitele de proprietate 

 • Memoriu de arhitectura de la PAC

 • Piese desenate arhitectura cu viza spre neschimbare PMO, anexe la AC


Emiterea autorizatiei de luare in folosinta (persoane fizice)

 • Formular cerere

 • Carte de identitate

 • Autorizatia de construire – copie

 • Formular de regularizare taxa la AC

 • Extras de carte funciara de data recenta – maxim 3 luni - copie

 • Plan topo/cadastral cu viza OCPI

 • Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor

 • Memoriu de arhitectura de la PAC, anexe la AC

 • Piese desenate arhitectura cu viza spre neschimbare PMO, anexe la AC


Eliberarea adeverintei de atribuire teren in baza Ordinului Prefectului (persoane fizice)

 • Formular cerere

 • Carte de identitate proprietari CF

 • Copie coala de carte funciara de data recenta – maxim 1 luna – copie ,  in  cazul apartamentelor atat individuala cat  si colectiva , pag. A,B si C

 • Plan topografic  intocmit , semnat si stampilat de topograf autorizat . In cazul apartamentelor si  schita de defalcare pe apartamentere .

 • Actul de dobandire a imobilului – copie : contract de vanzare-cumparare , certificat de mostenitor , sentinta civila , etc

 • Decizia de atribuire a terenului , in cazul in care aceasta e mentionata la pag. “C “ din coala CF

 • Extras de rol Directia Economica – Serviciul Impuneri Persoane Fizice , din care rezulta ca figureaza impus cu constructia in cauza  , anterior anului 1991

Documentatia se depune in doua exemplare


Eliberarea adeverintei de notare a edificarii/extinderii constructiei (persoane fizice/juridice)

Acestea sunt documentele necesare emiterii adeverintei de notare a edificarii/extinderii constructiei realizate anterior aparitiei Legii 50/1991

 • Formular cerere

 • Carte de identitate/CUI

 • Autorizatia de executare de lucrari sau Autorizatia de luare in folosinta sau certificat de mostenitor sau Acte din care rezulta transmiterea dreptului de proprietate asupra constructiei in cauza de la executantul acesteia pana la actualul proprietar - copie

 • Declaratia notariala din care rezulta data la care a fost edificata/extinsa constructia si faptul ca aceasta nu face obiectul nici unui litigiu

 • Copie coala de carte funciara de data recenta – maxim 1 luna – copie

 • Plan topografic cu viza OCOT , OCAOTA sau institutia abilitata la data edificarii constructiei. In cazul in care acest lucru nu este posibil se va prezenta un plan topografic intocmit , semnat si stampilat de topograf autorizat

 • Extras de rol Directia Economica – Serviciul Impuneri Persoane Fizice/Juridice, din care rezulta ca figureaza impus cu constructia in cauza , anterior anului 1991

 • Taxa 20 lei


Eliberarea adeverintei de notare a edificarii/extinderii constructiei (persoane fizice/juridice)

 • Formular cerere

 • Carte de identitate/CUI

 • Autorizatia de construire – copie

 • Formular de regularizare taxa la AC

 • Autorizatie de luare in folosinta

 • Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor , semnat de reprezentant PMO

 • Extras de carte funciara de data recenta – maxim 3 luni – copie

 • Contract de vanzare – cumparare, in cazul instrainarii imobilului

 • Declaratie notariala cu accept notare constructie , in situatia in care beneficiarul AC nu este proprietarul terenului

 • Plan topo/cadastral cu viza OCPI

 • Extras de rol Directia Economica – Serviciul Impuneri Persoane Fizice/Juridice pentru constructia noua

 • Taxa 20 lei


Eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa

 • Formular cerere

 • Carte de identitate / CUI - copie

 • Extras de carte funciara de data recenta – maxim 1 an – copie si /sau copie coala CF; in cazul apartamentelor atat CF individual cat si CF colectiv

 • Plan topografic intocmit , semnat si stampilat  de topograf autorizat sau plan cadastral cu viza OCPI in concordanta cu CF  , cu exceptia imobilelor apartamente situate in blocurile de locuinte

 • Taxa 9 lei


Eliberarea adeverintei de radiere a constructiei (persoane fizice)

Acestea sunt documentele necesare emiterii adeverintei de radiere a constructiei desfiintate anterior aparitiei Legii 50/1991

 • Formular cerere

 • Carte de identitate

 • Autorizatia de desfiintare lucrari si/sau acte din care rezulta transmiterea dreptului de proprietate asupra imobilului in cauza pana la actualul proprietar

 • Declaratia notariala din care rezulta data la care a fost desfiintata constructia si faptul ca aceasta nu face obiectul nici unui litigiu

 • Copie coala de carte funciara de data recenta – maxim 1 luna – copie

 • Plan topografic cu viza OCOT , OCAOTA  sau institutia abilitata la data desfiintarii constructiei. In cazul in care acest lucru nu este posibil se va prezenta un plan topografic intocmit , semnat si stampilat de topograf autorizat.

 • Certificat fiscal – Serviciul Impuneri Persoane Fizice

 • Taxa 20 lei


Eliberarea adeverintei de radiere a constructiei (persoane fizice/juridice)

 • Formular cerere

 • Carte de identitate/CUI + acte din care sa rezulte legatura intre denumirea inainte de 90 si actuala denumire

 • Autorizatia de desfiintare – copie

 • Extras de carte funciara de data recenta – maxim 3 luni - copie

 • Plan topo/cadastral cu viza Oficiului de Cadastru Publicitate Imobiliara

 • Plan de situatie cu viza PMO, anexa la AD

 • Taxa 20 lei


Eliberarea formularului de regularizare a taxei la AC - bransamente (persoane fizice/juridice)

 • Formular cerere

 • Carte de identitate/CUI

 • Autorizatia de construire – copie

 • Aviz desfacere pavaj

 • Proces verbal receptie semnat de un reprezentant al PMO

 • Referat proiectant din care rezulta ca s-a respectat proiectul de executie, precum si stadiul fizic al constructiei

 • Contract vanzare cumparare in cazul instrainarii imobilului

 • Declaratie tip cu valoarea finala a lucrarilor , conform evidentelor financiar - contabile in cazul persoanelor juridice

 • Balanta analitica de verificare din luna in care s-a semnat procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor – in cazul persoanelor juridice

 • Taxa se calculeaza de inspectorul de zona la primirea lucrarii


Eliberarea formularului de regularizare a taxei la AC si a autorizatiei de luare in folosinta (persoane fizice)

 • Formular cerere

 • Carte de identitate

 • Autorizatia de construire – copie

 • Extras de carte funciara de data recenta – maxim 3 luni - copie

 • Plan topo/cadastral cu viza OCPI , cu exceptia lucrarilor executate la apartamentele din blocurile de locuinte

 • Plan de situatie intocmit, semnat si stampilat de topograf autorizat cu cladirea edificata in baza AC , cu distantele pana la limitele de proprietate , in cazul constructiilor nenotate in CF

 • Referat proiectant din care rezulta ca s-a respectat proiectul de executie , precum si stadiul fizic al constructiei

 • Memoriu de arhitectura de la PAC + plan situatie

 • Piese desenate arhitectura cu viza spre neschimbare PMO, anexe la AC

 • Contract vanzare cumparare in cazul instrainarii imobilului

 • Taxa se calculeaza de inspectorul de zona la primirea lucrarii


Eliberarea formularului de regularizare a taxei la AC si a autorizatiei de luare in folosinta (persoane juridice)

 • Formular cerere

 • Carte de identitate / CUI

 • Autorizatia de construire – copie

 • Extras de carte funciara de data recenta – maxim 3 luni – copie sau dovada detinerii terenului

 • Plan topo/cadastral cu viza OCPI , cu exceptia lucrarilor executate la apartamentele din blocurile de locuinte

 • Contract vanzare cumparare in cazul instrainarii imobilului, contract de inchiriere, concesiune (dupa caz)

 • Referat proiectant din care rezulta ca s-a respectat proiectul de executie, precum si stadiul fizic al constructiei

 • Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor , semnat de reprezentant PMO

 • Declaratie tip cu valoarea finala a lucrarilor , conform evidentelor financiar - contabile

 • Balanta analitica de verificare din luna in care s-a semnat procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor

 • Plan de situatie intocmit, semnat si stampilat de topograf autorizat cu cladirea edificata in baza AC, cu distantele pana la limitele de proprietate, in cazul constructiilor nenotate in CF

 • Memoriu de arhitectura de la PAC si planul de situatie anexa la AC

 • Piesele desenate arhitectura cu viza spre neschimbare PMO, anexe la AC (fara fatade)

 • Taxa se calculeaza de inspectorul de zona la primirea lucrarii


 

Obtinerea adresei schimbare denumire strada

 

 • Cerere de mana

 • Carte de identitate / CUI

 


Modele de formulare în documentele ataşate.

 

Cerere_consultare_documentatie_de_urbanism.pdf

Cerere_multiplicare_fisa_de_imobil_din_Studiul_de_Reabilitare_fatade_din_perimetrul_Ansamblul_Urban_Centrul_Istoric_Oradea.pdf

Cerere_multiplicare_plasa_documentatie_de_urbanism.pdf

Cerere_pentru_demararea_procedurii_de_consultare_a_populatiei_in_vederea_elaborarii_documentatiei_de_urbanism.pdf

Cerere_pentru_demararea_procedurii_de_consultare_a_populatiei_privind_INTENTIA_elaborarii_ducumentatiei_de_urbanism.pdf

Cerere_pentru_aprobare_afisaj_colant.pdf

Cerere_pentru_eliberare_adeverinta_atribuire_teren_in_baza_ordinului_prefectului.pdf

Cerere_pentru_eliberare_adeverinta_notare-radiere.pdf

Cerere_pentru_eliberare_harti_tematice.pdf

Cerere_pentru_eliberare_planuri_de_situatie_si_de_incadrare_in_zona.pdf

Cerere_pentru_eliberarea_adeverintei_de_intravilan-extravilan.pdf

Cerere_pentru_eliberarea_autorizatiei_de_luare_in_folosinta.pdf

Cerere_pentru_eliberarea_avizului_CMUAT.pdf

Cerere_pentru_eliberarea_avizului_de_oportunitate.pdf

Cerere_pentru_eliberarea_certificatului_de_nomenclatura_stradala_si_adresa.pdf

Cerere_pentru_emiterea_acordului_de_publicitate_temporara.pdf

Cerere_pentru_emiterea_autorizatiei_de_amplasare_si_functionare_a_structurii_de_vanzare.pdf

Cerere_pentru_emiterea_autorizatiei_de_construire-desfiintare.pdf

Cerere_pentru_emiterea_avizului_arhitectului_sef.pdf

CERERE_pentru_emiterea_Avizului_arhitectului_sef_pentru_documentatii_de_urbanism_sau_amenajarea_teritoriului.pdf

CERERE_pentru_emiterea_Avizului_de_oportunitate.pdf

Cerere_pentru_emiterea_avizului_prealabil_de_oportunitate.pdf

Cerere_pentru_emiterea_certificatului_de_urbanism.pdf

Cerere_pentru_prelungirea_valabilitatii_certificatului_de_urbanism.pdf

Cerere_pentru_promovarea_in_sedinta_Consiliului_Local_a_documentatiei_de_urbanism.pdf

Cerere_pentru_regularizarea_taxei_privind_autorizatia_de_construire.pdf

Cerere_pentru_regularizarea_taxei_privind_autorizatia_de_construire_si_autorizatia_de_luare_in_folosinta.pdf

Cerere_proces_verbal_receptie_lucrari.pdf

Comunicare_privind_inceperea_lucrarilor.pdf

Comunicare_privind_inceperea_lucrarilor_ISC.pdf

Comunicare_privind_incheierea_lucrarilor.pdf


 • Autentificare

 • Primaria Oradea

 • Consiliul Judetean

 • Stiri

Stiri filiala
Forrás, ill. további információk honlapunkon: http://hbmek.hu/
Forrás, ill. további információk honlapunkon: http://hbmek.hu/
Forrás, ill. további információk honlapunkon: http://hbmek.hu/
Forrás, ill. további információk honlapunkon: http://hbmek.hu/
Forrás, ill. további információk honlapunkon: http://hbmek.hu/
Forrás, ill. további információk honlapunkon: http://hbmek.hu/
Forrás, ill. további információk honlapunkon: http://hbmek.hu/
Buletin informativ săptămîna 38/2017
According to the Guide for Applicants for 11/b "Enhancing institutional capacity of public authorities and stakeholders and efficient public administration by promoting legal and administrative cooperation and cooperation between citizens and institutions" the project applicants have to be entities falling into one of the following categories
Buletin informativ săptămâna 27/2017
Nagyvárad – A nagy király legendája újra életre kelt Makoldi Sándor alkotásain, melyeket kiállítottak Debrecen testvérvárosában.
Asociația Românănă de Dreptul Construcțiilor are deosebita plăcere de a vă invita, in data de 29 iunie 2017, la seminarul "Building Information Modelling. Realitati si Perspective".
Primaria Cracovia si Asociatia Arhitectilor Polonezi, Filiala Cracovia, va invita sa participati la concursurile din cadrul Bienalei Internationale de Arhitectura din Cracovia, care va avea loc la Centrul de Congrese ICE, in perioada 12-13 octombrie 2017.
Domeniu de activitate a biroului: constructii civile, industriale, reabilitarea patrimoniului construit, urbanism.
2017.június 19–23 közötti időszakban, az Interreg V-A Románia Magyarország Program Közös Titkársága Információs Napokat és Partnerkereső Fórumot szervez, a második pályázati felhívásokkal kapcsolatosan (a második Nyílt pályázati felhívás, valamint a második Stratégiai projektjavaslatokra vonatkozó pályázati felhívás).
MÉK HÍREI 20.06.2017
A Magyar Urbanisztikai Társaság pályázatot hirdet főiskolák és egyetemek urbanisztikai és ahhoz kapcsolódó témájú szakirányán végző alap- és mesterképzésben résztvevő hallgatók kiemelkedő szakdolgozatainak/diplomaterveinek díjazására. Határidő: 2017. október 31.
A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ifjúsági Szervezet fotópályázatot hirdet vidékünk épített örökségei témakörben.
A Holnap városáért Díj a helyi közösségek, helyi emberek követendő példáira hívja fel a figyelmet. Arra ösztönözve őket, hogy megvan minden képességük és készségük arra, hogy jobbra, szebbre törekedjenek. A pályázatokat május 30-ig lehet regisztrálni.
A Magyar Urbanisztikai Társaság és az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület meghirdeti a Köztérmegújítási Nívódíj 2016 pályázatot.
A pályázatok beküldési határideje: 2017. június 18. (éjfél).
A HAJDU Cégcsoport árbevétele 2015. évhez hason­lóan 2016-ban is 13,5 mrd Ft volt. Míg 2015-ben az árbevételéhez mindkét termelő cég (HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. és HAJDU Autotechnika Ipari Zrt.) azonos mértékben járult hozzá, addig 2016-ban az HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. ár­bevétele 10%-kal nőtt, ezzel a cégcsoport árbevételé­nek 55%-át generálta. Fennállásának 65. évében a cégcsoport 10 % feletti növekedést tervez.
Kis lépésnek, de óriási sikernek élem meg – nyilatkozta dr. Mikola Orsolya, a megbeszéléseken részt vevő FESZT-et képviselő jogász, – hogy megfontolták javaslatainkat, így 2017. június 1
Törvény a legutóbbi módosítása során a reklámhordozók elhelyezésére vonatkozó előírásokkal egészült ki.
Ezúton felhívjuk figyelmüket, hogy a MÉK 2017. május 19-i Küldöttgyűlése elfogadta az "Az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységhez szükséges kivitelezési tervdokumentáció tartalmi követelményei valamint a tervezői művezetés szabályai" szabályzat módosítását, amelyet a MMK által jóváhagyott 4.8. és 4.9. pontokkal egybeszerkesztve tesszük közzé.
A MÉK általi akkreditációja megtörtént: http://otir.mek.hu/index.php?m=&o=s&f=m&SID=3583
HBM ÉPKAM - H
A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Művészeti Tanszéke KAR
A Romániai Építészek Rendje – Bihar Megyei Területi Kamarája tisztelettel meghívja Önt 2013. július 22. napjára, 13.00 órai (magyar idő szerint) kezdettel a Kamara kiállító termében (Nagyvárad, Republicii utca 15. szám) megrendezésre kerülő
Seria de concerte de muzică de cameră SoNoRo Conac se va desfășura din iunie până în septembrie 2013 în clădiri de patrimoniu restaurate din mai multe regiuni ale României, în scopul revitalizării și promovării moștenirii arhitecturale și culturale românești.
In prezent, Consiliul Concurentei are in derulare mai multe investigatii in care sunt implicate companii de constructii sau furnizori de materiale, toate declansate prin autosesizare.
Informatii actualizate despre proiecte, santiere, lucrari si investitii noi din constructii si instalatii
Inovatie in design, aplicatii multiple, iulie 2013
A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara tagjainak jubileumi kiállítása a Fugában Megnyitó: 2013. május 29. 18.00
Link de redirectionare la stirile transfrontaliere
Revista presei 8-25 iunie 2013
Citeste online revista presei 6-20 mai 2013
Evenimente şi activităţi ale Camerei Arhitecţilor Hajdu Bihar - Debrecen.