RO
HU
EN
Actualizari in website
Comisii
Contact

INSTITUŢIA ARHITECTULUI ŞEF - CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR

Baza juridică:

LEGE nr. 50 din 1991privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare

ORDIN nr. 839 din 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare

Autorizaţia de construire constituie actul final de autoritate al administraţiei publice locale pe baza căruia este permisă executarea lucrărilor de construcţii corespunzător măsurilor prevăzute de lege referitoare la amplasarea, conceperea, realizarea, exploatarea şi postutilizarea construcţiilor.

Autorizaţia de construire se emite în baza documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, elaborată în condiţiile prezentei legi, în temeiul şi cu respectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism, avizate şi aprobate potrivit legii.


Documentele necesare emiterii Autorizaţiei de construire/ desfiinţare

 • certificatul de urbanism, în copie;
 • dovada titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, în copie legalizată, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel;
 • documentaţia tehnică - D.T., în două exemplare, dintre care un exemplar se arhivează la emitent şi un exemplar vizat spre neschimbare se returnează beneficiarului;
 • avizele, acordurile şi punctul de vedere/actul administrativ al autorităţii pentru protecţia mediului competente, solicitate prin certificatul de urbanism, în copie;
 • studiile de specialitate, nota tehnică justificativă sau raportul de expertiză tehnică pentru lucrări de intervenţie la construcţii existente şi/sau raportul de audit energetic pentru lucrări de intervenţie în vederea creşterii performanţei energetice la clădiri, solicitate prin certificatul de urbansim, în condiţiile legii, un exemplar.

Documentaţia pentru autorizarea executării lucrărilor de desfiinţare, elaborată în temeiul şi cu respectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism, avizate şi aprobate, potrivit legii, are aceeaşi structură cu documentaţia pentru autorizaţia de construire şi este considerată completă dacă, pe lângă cererea pentru emiterea autorizaţiei de desfiinţare - inclusiv anexa - (se utilizează formularul-model F.8 -CERERE pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare-obţinut de la emitent), completată cu elementele de identificare şi datele tehnice conform documentaţiei tehnice - D.T.A.D. cuprinde aceleaşi documente menţionate la alin. (1), adaptate scopului, precum şi certificatul de atestare fiscală privind valoarea de impozitare a imobilului (în copie).


La depunerea documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii se vor avea în vedere următoarele:

 • odată cu autorizaţia de construire/desfiinţare se solicită, de regulă, şi autorizarea organizării executării lucrărilor. În această situaţie, solicitantul are obligaţia de a prezenta, pe lângă documentaţia tehnică - D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de bază (D.T.A.C.), documentaţia tehnică - D.T. pentru organizarea executării lucrărilor (D.T.O.E.) - piese scrise şi desenate -, întocmită în baza prevederilor anexei nr. 1 la Lege, împreună cu avizele specifice aferente (aviz circulaţie, aviz pentru ocuparea temporară a domeniului public, aviz sanitar, aviz/contract cu societatea de salubritate şi altele asemenea, după caz), în două exemplare;
 • în situaţia în care, prin certificatul de urbanism a fost solicitată elaborarea unor studii suplimentare, sintezele acestora se anexează documentaţiei, inclusiv avizele/aprobările obţinute pentru acestea (două exemplare). La nevoie, solicitantului i se va putea cere prezentarea studiilor în întregul lor.

CONŢINUTUL-CADRU al documentaţiei tehnice D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii

Documentaţia tehnică - D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii se elaborează de proiectanţi autorizaţi, persoane fizice sau juridice, dezvoltat în proiectul tehnic întocmit conform prevederilor legale în vigoare, în concordanţă cu cerinţele certificatului de urbanism, cu conţinutul avizelor, acordurilor, punctului de vedere al autorităţii pentru protecţia mediului competente, precum şi, după caz, al actului administrativ al acesteia, cerute prin certificatul de urbanism.  

Documentaţia tehnică - D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii se întocmeşte pentru:

 • autorizarea executării lucrărilor de construire - D.T.A.C.;
 • autorizarea executării lucrărilor de desfiinţare - D.T.A.D.;
 • autorizarea executării organizării lucrărilor - D.T.O.E.

Conţinutul-cadru al documentaţiei tehnice - D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii cuprinde opisul pieselor scrise şi desenate, necesar a fi prezentate spre autorizare.

A. Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire - D.T.A.C.

    I. Piese scrise

1. Lista şi semnăturile proiectanţilor
    Se completează cu numele în clar şi calitatea proiectanţilor, precum şi cu partea din proiect pentru care răspund.

2. Memoriu
    2.1. Date generale

Descrierea lucrărilor care fac obiectul proiectului pentru autorizarea lucrărilor de construcţii, făcându-se referiri la:

 • amplasamentul, topografia acestuia, trasarea lucrărilor;
 • clima şi fenomenele naturale specifice;
 • geologia şi seismicitatea;
 • categoria de importanţă a obiectivului.

    2.2. Memorii pe specialităţi
    Descrierea lucrărilor de:

 • arhitectură;
 • structură;
 • instalaţii;
 • dotări şi instalaţii tehnologice, după caz;
 • amenajări exterioare şi sistematizare verticală.

    2.3. Date şi indici care caracterizează investiţia proiectată, cuprinşi în anexa la cererea pentru autorizare:

 • suprafeţele - construită desfăşurată, construită la sol şi utilă;
 • înălţimile clădirilor şi numărul de niveluri;
 • volumul construcţiilor;
 • procentul de ocupare a terenului - P.O.T.;
 • coeficientul de utilizare a terenului - C.U.T.

    2.4. Devizul general al lucrărilor, întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare

   2.5. Anexe la memoriu
   2.5.1. Studiul geotehnic
  2.5.2. Referatele de verificare a documentaţiei tehnice - D.T., în conformitate cu legislaţia în vigoare privind calitatea în construcţii, inclusiv în situaţiile prevăzute la art. 7 alin. (2^1) şi (2^3) întocmite de verificatori de proiecte atestaţi de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, aleşi de investitor.
  2.5.3. Avizele şi acordurile privind asigurarea, branşarea şi racordarea la infrastructura edilitară, după caz, precum şi avizele, acordurile şi actele administrative specifice ale organismelor administraţiei publice centrale sau ale serviciilor deconcentrate ale acestora, după caz - Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile, Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, Ministerului Sănătăţii Publice, precum şi ale Ministerului Culturii şi Cultelor, Ministerului Apărării, Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, Ministerului Transporturilor, Serviciului Român de Informaţii ori ale altor organisme interesate, stabilite prin certificatul de urbanism conform reglementărilor legale în vigoare şi ca urmare a condiţiilor speciale de amplasament şi/sau a funcţionalităţii investiţiei, după caz, obţinute în prealabil de solicitant.
    2.5.4. Acordul vecinilor, conform prevederilor legale în vigoare, exprimat în formă autentică, pentru construcţiile noi, amplasate adiacent construcţiilor existente sau în imediata lor vecinătate - şi numai dacă sunt necesare măsuri de intervenţie pentru protejarea acestora -, pentru lucrări de construcţii necesare în vederea schimbării destinaţiei în clădiri existente, precum şi în cazul amplasării de construcţii cu altă destinaţie decât cea a clădirilor învecinate.

    II. Piese desenate

    1. Planuri generale
    1.1. Plan de încadrare în teritoriu

- plan de încadrare în zonă a lucrării, întocmit la scările 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, după caz, emis de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară teritorial

    1.2. Plan de situaţie privind amplasarea obiectivelor investiţiei

 • plan cu reprezentarea reliefului, întocmit în sistemul de Proiecţie Stereografic 1970, la scările 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100, după caz, vizat de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară teritorial, pe care se vor reprezenta:
 • imobilul, identificat prin numărul cadastral, pentru care a fost emis certificatul de urbanism, descris prin totalitatea elementelor topografice determinante pentru suprafaţa, lungimea laturilor, unghiuri, inclusiv poziţia şi înălţimea la coamă a calcanelor limitrofe, precum şi poziţia reperelor fixe şi mobile de trasare;
 • amplasarea tuturor construcţiilor care se vor menţine, se vor desfiinţa sau se vor construi;
 • cotele construcţiilor proiectate şi menţinute, pe cele trei dimensiuni (cotele +/- 0,00; cote de nivel; distanţe de amplasare; axe; cotele trotuarelor, aleilor, platformelor şi altele asemenea);
 • denumirea şi destinaţiile fiecărui corp de construcţie;
 • sistematizarea pe verticală a terenului şi modul de scurgere a apelor pluviale;
 • accesele pietonale şi carosabile din incintă şi clădiri, plantaţiile prevăzute
 • planul parcelar al tarlalei în cazul imobilelor neîmprejmuite care fac obiectul legilor de restituire a proprietăţii.

1.3. Planul privind construcţiile subterane
    Va cuprinde amplasarea acestora, în special a reţelelor de utilităţi urbane din zona amplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de nivel privind poziţionarea căminelor - radier şi capac, şi va fi redactat la scara 1:500.

   În cazul lipsei unor reţele publice de echipare tehnico-edilitară se vor indica instalaţiile proprii prevăzute prin proiect, în special cele pentru alimentare cu apă şi canalizare.

    2. Planşe pe specialităţi
2.1. Arhitectură
    Piesele desenate de arhitectură vor cuprinde planşele principale privind arhitectura fiecărui obiect, redactate la scara 1:50 sau 1:100, după cum urmează:

 • planurile cotate ale tuturor nivelurilor subterane şi supraterane, cu indicarea funcţiunilor, dimensiunilor şi a suprafeţelor;
 • planurile acoperişurilor - terasă sau şarpantă -, cu indicarea pantelor de scurgere a apelor meteorice şi a modului de colectare a acestora, inclusiv indicarea materialelor din care se execută învelitorile;
 • secţiuni caracteristice - în special pe linia de cea mai mare pantă, acolo unde este cazul -, care să cuprindă cota +/-0,00, cotele tuturor nivelurilor, înălţimile determinante ale acoperişului - cotele la coamă şi la cornişă -, fundaţiile clădirilor învecinate la care se alătură construcţiile proiectate;
 • toate faţadele, cu indicarea materialelor şi finisajelor, inclusiv culorile, cotate şi cu indicarea racordării la nivelul terenului amenajat;
 • în situaţia integrării construcţiilor într-un front existent, se va prezenta şi desfăşurarea stradală prin care se va arăta modul de integrare a acestora în ţesutul urban existent.

2.2. Structura
    2.2.1. Planul fundaţiilor

    Se redactează la scara 1:50 şi va releva:

 • modul de respectare a condiţiilor din studiul geotehnic;
 • măsurile de protejare a fundaţiilor clădirilor învecinate, la care se alătură construcţiile proiectate.

    2.2.2. Detalii de fundaţii
    2.2.3. Proiect de structură complet
    Se prezintă pentru construcţii cu mai multe subsoluri şi cel puţin 10 niveluri

2.3. Instalaţii
    2.3.1. Schemele instalaţiilor

    Se prezintă parametrii principali şi schemele funcţionale ale instalaţiilor proiectate.

2.4. Dotări şi instalaţii tehnologice
    În situaţia în care investiţia urmează să funcţioneze pe baza unor dotări şi instalaţii tehnologice, determinante pentru configuraţia planimetrică a construcţiilor, se vor prezenta:
    2.4.1. Desene de ansamblu
    2.4.2. Scheme ale fluxului tehnologic
    Fiecare planşă prezentată în cadrul secţiunii II "Piese desenate" va avea în partea dreaptă jos un cartuş, care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numărul de înmatriculare sau numărul autorizaţiei, după caz, titlul proiectului şi al planşei, numărul proiectului şi al planşei, data elaborării, numele, calitatea şi semnătura elaboratorilor şi ale şefului de proiect.

B. Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de desfiinţare - D.T.A.D.

    I. Piese scrise

1. Lista şi semnăturile proiectanţilor
    Se completează cu numele în clar şi calitatea proiectanţilor, precum şi cu partea din proiect pentru care răspund.

2. Memoriu
    2.1. Date generale

    Descrierea construcţiei care urmează să fie desfiinţată:

 • scurt istoric: anul edificării, meşteri cunoscuţi, alte date caracteristice;
 • descrierea structurii, a materialelor constituente, a stilului arhitectonic;
 • menţionarea şi descrierea elementelor patrimoniale sau decorative care urmează a se preleva;
 • fotografii color - format 9 x 12 cm - ale tuturor faţadelor, iar acolo unde este cazul se vor prezenta desfăşurări rezultate din asamblarea mai multor fotografii;
 • descrierea lucrărilor care fac obiectul proiectului pentru autorizarea lucrărilor de desfiinţare.

    II. Piese desenate

    1. Plan de încadrare în teritoriu

 • planşă pe suport topografic vizat de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară teritorial, întocmită la scările 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, după caz.

    2. Plan de situaţie a imobilelor

 • planşă pe suport topografic vizat de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară teritorial, întocmită la scările 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100, după caz, prin care se precizează:
 • parcela cadastrală pentru care a fost emis certificatul de urbanism;
 • amplasarea tuturor construcţiilor care se vor menţine sau se vor desfiinţa;
 • modul de amenajare a terenului după desfiinţarea construcţiilor;
 • sistematizarea pe verticală a terenului şi modul de scurgere a apelor pluviale;
 • plantaţiile existente şi care se menţin după desfiinţare.

Pe planşă se vor indica în mod distinct elementele existente, cele care se desfiinţează şi cele propuse - plan de situaţie, construcţii noi sau umpluturi de pământ, plantaţii etc., după caz.

    3. Planul privind construcţiile subterane

      Va cuprinde amplasarea acestora, în special a reţelelor de utilităţi urbane din zona amplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de nivel privind poziţionarea căminelor - radier şi capac, şi va fi redactat la scara 1:500.
    În cazul lipsei unor reţele publice de echipare tehnico-edilitară se vor indica instalaţiile proprii, în special cele pentru alimentare cu apă şi canalizare.

    4. Releveul construcţiilor care urmează să fie desfiinţate
        Planşele se vor redacta la o scară convenabilă - 1:100 sau 1:50 - care să permită evidenţierea spaţiilor şi a funcţiunilor existente, cu indicarea cotelor, suprafeţelor şi a materialelor existente:

 • planurile tuturor nivelurilor şi planul acoperişului;
 • principalele secţiuni: transversală, longitudinală, alte secţiuni caracteristice, după caz;
 • toate faţadele.

În situaţia în care desfiinţarea necesită operaţiuni tehnice complexe, se va prezenta şi proiectul de organizare a lucrărilor.
Fiecare planşă prezentată în cadrul secţiunii II "Piese desenate" va avea în partea dreaptă jos un cartuş care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numărul de înmatriculare sau numărul autorizaţiei, după caz, titlul proiectului şi al planşei, numărul proiectului şi al planşei, data elaborării, numele, calitatea şi semnătura elaboratorilor şi ale şefului de proiect.

C. Documentaţia tehnică de organizare a execuţiei lucrărilor - D.T.O.E.

Documentaţia tehnică de organizare a execuţiei lucrărilor - D.T.O.E. este necesară în toate cazurile în care se realizează o investiţie şi se prezintă, de regulă, împreună cu documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, în condiţiile legii.
Documentaţia tehnică de organizare a execuţiei lucrărilor trebuie să cuprindă descrierea tuturor lucrărilor provizorii pregătitoare şi necesare în vederea asigurării tehnologiei de execuţie a investiţiei, atât pe terenul aferent investiţiei, cât şi pe spaţiile ocupate temporar în afara acestuia, inclusiv cele de pe domeniul public, după cum urmează:

    I. Piese scrise

    1. Lista şi semnăturile proiectanţilor
    Se completează cu numele în clar şi calitatea proiectanţilor, precum şi cu partea din proiect pentru care răspund.

    2. Memoriu
    Acesta va cuprinde:

 • descrierea lucrărilor provizorii: organizarea incintei, modul de amplasare a construcţiilor, amenajărilor şi depozitelor de materiale;
 • asigurarea şi procurarea de materiale şi echipamente;
 • asigurarea racordării provizorii la reţeaua de utilităţi urbane din zona amplasamentului;
 • precizări cu privire la accese şi împrejmuiri;
 • precizări privind protecţia muncii.

    Elementele tehnice de avizare privind racordarea provizorie la utilităţile urbane din zonă, necesare în vederea obţinerii acordului unic, se vor prezenta în cadrul fişelor tehnice întocmite în Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii - D.T.A.C. sau D.T.A.D., după caz.

    II. Piese desenate

    Plan general

 • la lucrările de mai mare amploare se redactează o planşă realizată conform planului de situaţie privind amplasarea obiectivelor investiţiei, cuprinzând amplasamentul investiţiei şi toate amenajările şi construcţiile provizorii necesare realizării acesteia;
 • la lucrările de mai mică amploare elementele de organizare a execuţiei lucrărilor vor putea fi prezentate şi în planul de situaţie privind amplasarea obiectivelor investiţiei al proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

Fiecare planşă prezentată în cadrul secţiunii II "Piese desenate" va avea în partea dreaptă jos un cartuş, care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numărul de înmatriculare sau numărul autorizaţiei, după caz, titlul proiectului şi al planşei, numărul proiectului şi al planşei, data elaborării, numele, calitatea şi semnătura elaboratorilor şi ale şefului de proiect.


Modele de formulare în fişierele ataşate.

Cerere_pentru_prelungirea_valabilitatii_certificatului_de_urbanism.pdf

CERERE_pentru_emiterea_Avizului_arhitectului_sef_pentru_documentatii_de_urbanism_sau_amenajarea_teritoriului.pdf

Cerere_pentru_emiterea_avizului_arhitectului_sef.pdf

CERERE_pentru_emiterea_Avizului_de_oportunitate.pdf

Cerere_pentru_emiterea_avizului_prealabil_de_oportuniComunicare_privind_inceperea_lucrarilor.pdftate.pdf

Cerere_pentru_emiterea_certificatului_de_urbanism.pdf

Cerere_pentru_prelungirea_valabilitatii_certificatului_de_urbanism.pdf

Comunicare_privind_inceperea_lucrarilor.pdf

Comunicare_privind_inceperea_lucrarilor_ISC.pdf

Comunicare_privind_incheierea_lucrarilor.pdf

 

 • Autentificare

 • Primaria Oradea

 • Consiliul Judetean

 • Stiri

Stiri filiala
Forrás, ill. további információk honlapunkon: http://hbmek.hu/
Forrás, ill. további információk honlapunkon: http://hbmek.hu/
Forrás, ill. további információk honlapunkon: http://hbmek.hu/
Forrás, ill. további információk honlapunkon: http://hbmek.hu/
Forrás, ill. további információk honlapunkon: http://hbmek.hu/
Forrás, ill. további információk honlapunkon: http://hbmek.hu/
Forrás, ill. további információk honlapunkon: http://hbmek.hu/
Buletin informativ săptămîna 38/2017
According to the Guide for Applicants for 11/b "Enhancing institutional capacity of public authorities and stakeholders and efficient public administration by promoting legal and administrative cooperation and cooperation between citizens and institutions" the project applicants have to be entities falling into one of the following categories
Buletin informativ săptămâna 27/2017
Nagyvárad – A nagy király legendája újra életre kelt Makoldi Sándor alkotásain, melyeket kiállítottak Debrecen testvérvárosában.
Asociația Românănă de Dreptul Construcțiilor are deosebita plăcere de a vă invita, in data de 29 iunie 2017, la seminarul "Building Information Modelling. Realitati si Perspective".
Primaria Cracovia si Asociatia Arhitectilor Polonezi, Filiala Cracovia, va invita sa participati la concursurile din cadrul Bienalei Internationale de Arhitectura din Cracovia, care va avea loc la Centrul de Congrese ICE, in perioada 12-13 octombrie 2017.
Domeniu de activitate a biroului: constructii civile, industriale, reabilitarea patrimoniului construit, urbanism.
2017.június 19–23 közötti időszakban, az Interreg V-A Románia Magyarország Program Közös Titkársága Információs Napokat és Partnerkereső Fórumot szervez, a második pályázati felhívásokkal kapcsolatosan (a második Nyílt pályázati felhívás, valamint a második Stratégiai projektjavaslatokra vonatkozó pályázati felhívás).
MÉK HÍREI 20.06.2017
A Magyar Urbanisztikai Társaság pályázatot hirdet főiskolák és egyetemek urbanisztikai és ahhoz kapcsolódó témájú szakirányán végző alap- és mesterképzésben résztvevő hallgatók kiemelkedő szakdolgozatainak/diplomaterveinek díjazására. Határidő: 2017. október 31.
A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ifjúsági Szervezet fotópályázatot hirdet vidékünk épített örökségei témakörben.
A Holnap városáért Díj a helyi közösségek, helyi emberek követendő példáira hívja fel a figyelmet. Arra ösztönözve őket, hogy megvan minden képességük és készségük arra, hogy jobbra, szebbre törekedjenek. A pályázatokat május 30-ig lehet regisztrálni.
A Magyar Urbanisztikai Társaság és az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület meghirdeti a Köztérmegújítási Nívódíj 2016 pályázatot.
A pályázatok beküldési határideje: 2017. június 18. (éjfél).
A HAJDU Cégcsoport árbevétele 2015. évhez hason­lóan 2016-ban is 13,5 mrd Ft volt. Míg 2015-ben az árbevételéhez mindkét termelő cég (HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. és HAJDU Autotechnika Ipari Zrt.) azonos mértékben járult hozzá, addig 2016-ban az HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. ár­bevétele 10%-kal nőtt, ezzel a cégcsoport árbevételé­nek 55%-át generálta. Fennállásának 65. évében a cégcsoport 10 % feletti növekedést tervez.
Kis lépésnek, de óriási sikernek élem meg – nyilatkozta dr. Mikola Orsolya, a megbeszéléseken részt vevő FESZT-et képviselő jogász, – hogy megfontolták javaslatainkat, így 2017. június 1
Törvény a legutóbbi módosítása során a reklámhordozók elhelyezésére vonatkozó előírásokkal egészült ki.
Ezúton felhívjuk figyelmüket, hogy a MÉK 2017. május 19-i Küldöttgyűlése elfogadta az "Az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységhez szükséges kivitelezési tervdokumentáció tartalmi követelményei valamint a tervezői művezetés szabályai" szabályzat módosítását, amelyet a MMK által jóváhagyott 4.8. és 4.9. pontokkal egybeszerkesztve tesszük közzé.
A MÉK általi akkreditációja megtörtént: http://otir.mek.hu/index.php?m=&o=s&f=m&SID=3583
HBM ÉPKAM - H
A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Művészeti Tanszéke KAR
A Romániai Építészek Rendje – Bihar Megyei Területi Kamarája tisztelettel meghívja Önt 2013. július 22. napjára, 13.00 órai (magyar idő szerint) kezdettel a Kamara kiállító termében (Nagyvárad, Republicii utca 15. szám) megrendezésre kerülő
Seria de concerte de muzică de cameră SoNoRo Conac se va desfășura din iunie până în septembrie 2013 în clădiri de patrimoniu restaurate din mai multe regiuni ale României, în scopul revitalizării și promovării moștenirii arhitecturale și culturale românești.
In prezent, Consiliul Concurentei are in derulare mai multe investigatii in care sunt implicate companii de constructii sau furnizori de materiale, toate declansate prin autosesizare.
Informatii actualizate despre proiecte, santiere, lucrari si investitii noi din constructii si instalatii
Inovatie in design, aplicatii multiple, iulie 2013
A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara tagjainak jubileumi kiállítása a Fugában Megnyitó: 2013. május 29. 18.00
Link de redirectionare la stirile transfrontaliere
Revista presei 8-25 iunie 2013
Citeste online revista presei 6-20 mai 2013
Evenimente şi activităţi ale Camerei Arhitecţilor Hajdu Bihar - Debrecen.